Giel Peetershof

Giel Peetershof februari 2011
Wie was Giel Peeters
Meer info: www.Gielpeetershof.nl

De ontwikkeling van Giel Peetershof fase 2 is gestart.

Bij de ontwikkeling kijken we vooral naar de behoefte aan betaalbare en sociale woningen. In dit plan krijgen waarschijnlijk de tijdelijke kompaswoningen uit het Ringovenpark een nieuwe tijdelijke plek.

Vanuit het dorpsoverleg Egchel wordt bekeken of een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) ontwikkeld kan worden. Daarnaast is er mogelijk ruimte voor een beperkt aantal vrije kavels.

Zie hier voor meer informatie over het project

17 oktober 2016:

Luchtfoto Giel Peetershof; met de meest recente versie van de stand van zaken qua kavelverkoop van Giel Peetershof.

17 oktober 2016:

Het openbaar gebied van Giel Peetershof (Fase 1) wordt na de zomervakantie opgeleverd. De wijk is dan woonrijp en onze werkzaamheden in het veld zitten er op. Dat gaan we in oktober vieren!
Graag onthullen we dan een mooi aandenken/monument gerelateerd aan Giel Peeters. Dit zal komen te staan in het hofje van Giel Peetershof. Over de vorm of hoe dit eruit kan zien hebben we nog geen enkel idee. De kaders en de financiering moeten ook nog uitgewerkt worden. Vooraf willen wij ons wel oriënteren of er in Egchel animo is om hierover mee te denken. Misschien is er wel iemand in Egchel of Peel en Maas met een briljant idee of iemand met een kunstzinnige inslag. We houden alle opties nog open. Graag vormen we een werkgroepje van 3-4 personen, waarvan zich al een deel heeft aangemeld. Dus er is nog ruimte voor 1 á 3 personen.
Heb jij goede ideeën en zin om hierover mee te denken? Stuur dan even een mail naar: esther.rekker@peelenmaas.nl.
 Dan kunnen we na de zomervakantie, ergens in september, een eerste kennismaking plannen. Dit aandenken aan Giel Peeters hoeft overigens niet klaar te zijn op het moment van de viering in oktober. Het idee kunnen we dan wellicht al onthullen maar zullen het daadwerkelijke object dan later plaatsen.

Mijlpaal voor Giel Peetershof:

Stand: Eerste reserverings overeenkomst getekend.

Planning bouwrijp :Medio Maart Woonrijp, eind juli woonrijp.

Er kan dus over 3 weken begonnen worden met bouwen.

Nog 4 serieuze kandidaten

Door mederwerkers van Bakkerij op de Beek werden we getrakteerd op heerlijk arretjes cake en gebak.

Dit verslag is uiteindelijk afkomstig van de website van Peel & Maas

Geurnormen, maatwerk, linke spelletjes, belofte maakt schuld: zomaar enkele kreten en steekwoorden, die de opiniërende raadsvergadering van vorige week dinsdag typeren. In deze eerste opiniërende vergadering na de zomer ging de raad van Peel en Maas meteen inhoudelijk de diepte in, onder meer over de plannen voor uitbreiding van een varkensbedrijf in Meijel en de ontwerp-geurverordening en -gebiedsvisie Geur voor de kern Egchel.

‘Geloofwaardigheid raad borgen’

Last but not least stond de ontwerp-geurverordening en -gebiedsvisie Geur voor de kern Egchel op het programma. Dit was ook het centrale thema tijdens de beeldvormende vergadering, die eerder deze maand werd georganiseerd en waar burgers, ondernemers en andere betrokkenen hun mening over het betreffende onderwerp konden ventileren.

Tijdens de opiniërende raadsvergadering werd teruggrepen op zaken die hier naar voren waren gekomen. Met name het feit dat in de kern van Egchel een maximale geurbelasting van 3 OU/m3 (Europese geureenheden per kubieke meter) geldt, terwijl in de nieuwe wijk Giel Peetershof een norm van 6,6 OU/m3 wordt gehanteerd was een heikel punt. “Dit is niet logisch, Giel Peetershof zou wat geurbelasting betreft gelijk moeten worden getrokken met de kern Egchel”, betoogde de fractie PvdA/Groen Links. “In notulen uit het verleden staat ook zwart op wit dat er geen verschil moet zijn.

Breng je Giel Peetershof ook terug naar 3 OU/m3, dan zou dit volgens ons geen consequenties hebben. En als dat wel zo is, moet de wethouder dat maar uitleggen.”

De Fractie AndersNu hamerde erop dat de afgelopen jaren veel toezeggingen zijn gedaan richting de inwoners van Egchel. “Eerst werd gezegd dat Egchel er beter van zou worden, daarna dat men er – als gevolg van vestiging of uitbreiding van bedrijven in LOG Egchel en omgeving – niet op achteruit zou gaan qua geurbelasting. In 2008 is zelfs een motie aangenomen dat het dorp er niet slechter van mocht worden. Daarna werd gezegd dat de geurnorm voor Giel Peetershof niet zou verschillen van de kern. Daarom hebben wij nu grote problemen met deze verschillende geurnomen. Hoe kunnen wij zo de geloofwaardigheid van de raad waarborgen richting de inwoners, hoe kunnen zij nog geloven dat wij doen wat wij beloven?”

De VVD hamerde er wel op dat snel een besluit moet worden genomen over deze kwestie, omdat een eerder genomen aanhoudingsbesluit op 13 november van dit jaar afloopt. Daarna ontstaat een situatie waarin het dorp Egchel in de problemen kan komen.

Het CDA gaf aan dat het niet zomaar mogelijk is om ook in Giel Peetershof de norm van 3 OU/m3 te hanteren, omdat dan strengere eisen moeten gaan gelden voor bedrijven. “Daarnaast hebben ons geluiden bereikt dat vier bedrijven worden gehinderd in hun ontwikkeling door het instellen van een bufferzone, die nodig is om de norm van 3 OU/m3 in Egchel te waarborgen. Ik zou nadrukkelijk willen verzoeken om dit na te gaan en met die ondernemers in contact te treden.”

Verantwoordelijk VVD-wethouder Sanders probeerde de raadsleden vervolgens uit te leggen waarom een verschillende geurnorm wordt gehanteerd voor de kern van Egchel en de nieuwe wijk Giel Peetershof. “In 2008 zijn er afspraken gemaakt met het dorp Egchel en is gezegd: de huidige situatie moet qua geur ongewijzigd blijven en het woon- en leefklimaat in het dorp Egchel moet op hetzelfde niveau blijven. Met die opdracht kom je er niet onderuit om twee verschillende geurnormeringen neer te leggen, al verdient dit niet de schoonheidsprijs.”

Een woordvoerder van de fractie Lokaal Peel en Maas wist de algemene opinie en de stand van zaken treffend samen te vatten: “Als ik alle discussie en de antwoorden van de wethouder hoor, is duidelijk dat er nog heel veel vragen en onduidelijkheden zijn. Het liefst zouden we allemaal zien dat zowel voor de kern Egchel als voor Giel Peetershof de norm van 3 OU/m3 wordt gehanteerd. Laten we daarom de komende twee weken nogmaals samen aan tafel gaan, om meer duidelijkheid te krijgen.”

Het mag helder zijn dat ook dit onderwerp nog niet „rijp‟ was voor de besluitvorming. Voordat deze knoop op 30 september definitief wordt doorgehakt, heeft de raad hier de komende weken ongetwijfeld nog een flinke kluif aan!

 

 

13 December 2013:

Uit de krant: Eigen woonsfeer kiezen in een receptenboek; maar wel in Egchel.

Krantartikel Klik Hier

Agenda besluitvormende Raadsvergadering; waaronder ontwerp geurverordening en ontwerpgebiedsontwikkeling Egchel Klik Hier Klik Hier

13 september 2014:

Beeldvormende vergadering 2.0’ blijkt schot in de roos  Afspraak Klik Hier

 

13 juli 2014:

GielPeetershof; Bij een traject van ons team openbare ruimte kwam een grote hoeveelheid zand vrij. Dit zand wordt aangebracht langs de Roggelseweg en zal straks fungeren als geluidwerende voorziening. De zandrug wordt straks netjes ingezaaid en aangekleed.

Verder maakte een inwoonster van Egchel ons erop attent dat bij het openen van de site van GielPeetershof een kaartje van googlemaps verschijnt met daarin een volledig stratenplan. Hoe dit daar terecht is gekomen wordt uitgezocht, maar ik wil bij deze graag even melden dat dit niet het definitieve stratenplan is. In feite ligt e.e.a. nog volledig open qua invulling.

LOG: Enige tijd geleden is al verteld dat er een geurverordening voor Egchel wordt voorbereid. Op 22 december 2008 heeft de voormalige gemeenteraad van Helden ingestemd met de gebiedsontwikkeling Egchel onder de voorwaarde dat het woon- en leefklimaat daar niet slechter van wordt. De geurverordening heeft tot doel om dat te waarborgen; niet alleen als gevolg van het LOG, maar ook als gevolg van andere ontwikkelingen in het buitengebied rondom Egchel. Het ontwerp van de geurverordening met gebiedsvisie geur wordt op 30 september a.s. aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad besluit dan omtrent het opstarten van de procedure. Vervolgens wordt de ontwerpgeurverordening en de ontwerpgebiedsvisie gedurende zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen hier dan op reageren. Na afloop van deze termijn worden de reacties beoordeeld en de gemeenteraad neemt deze reacties mee in het definitief vaststellen van de geurverordening. Naar verwachting zal de definitieve geurverordening in het eerste kwartaal van 2015 door de gemeenteraad worden vastgesteld.  

De landschappelijke invulling van het LOG is gereed. Binnenkort wordt aan de rand van de groeninpassing een info-bord geplaatst en een bankje. Na de zomervakantie zal met de nieuwe wethouder, Paul Sanders, een moment gepland worden om dit deel officieel “te openen”. Nader bericht hierover volgt. 

Naar aanleiding van de vestiging van een kippenbedrijf in het LOG is op de info-bijeenkomst in februari door de toenmalig wethouder aangegeven dat er een busreis georganiseerd zal worden naar vergelijkbare bedrijven. Het traject is bijna zover dat we hier een vervolg aan kunnen geven.

Egchel-hook: Hier wordt op een aantal plaatsen flink gebouwd en er lopen nog reserveringen voor meer kavels. Het speeltuintje is gereed, zoals jullie ongetwijfeld al gezien hebben, en er wordt goed gebruik van gemaakt zag ik ! 
 Met vriendelijke groet,Caroline Derks

13 December 2013:

Uit de krant: Eigen woonsfeer kiezen in een receptenboek; maar wel in Egchel.

 Receptenboek Klik Hier

15 Juni 2013:

Graag wil ik “het Dorpsoverleg Egchel” hierbij informeren over het volgende.
Na een intensief voorbereidingsproces, waarin ook de klankbordgroep een grote rol heeft gespeeld, kunnen we met gepaste trots stellen dat we een uniek bestemmingsplan in procedure gaan brengen !
Traditioneel gezien zouden we gebruik gemaakt hebben van een beeldkwaliteitplan om zodoende te kunnen “sturen” op woningtype en stedenbouwkundige inrichting. Niet bij Giel Peetershof ! Hier is de wens de toekomstige bewoners veel vrijheid te geven. Om de ruime mogelijkheden in woonsferen een beetje te ondersteunen heeft bureau Pouderoyen een mooi inspiratiekader opgesteld, het zogenaamde receptenboek.
Na het in procedure brengen van het BP is de volgende stap het opzetten van een goede marketing om het project te profileren en promoten. Mochten daar vanuit “Egchel” nog tips voor zijn dan hoor ik dat uiteraard graag.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 20 juni a.s. gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis in Panningen. Een digitaal exemplaar van het plan (inclusief receptenboek) is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website.
Meer informatie, bijvoorbeeld op welke manier ingesproken kan worden, is opgenomen in de bijgevoegde publicatie. Deze publicatie verschijnt op 19 juni a.s. onder meer in de huis- aan- huisbladen en het elektronisch gemeenteblad.
Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Caroline Derks

Senior Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling

Gemeente Peel en Maas

Beste belangstellenden,

Achter de schermen is er afgelopen maanden van alles gebeurd. Het mooiste daarin is de belangstelling van potentiële toekomstige bewoners voor het nieuwe woongebied. Variërend van een stel dat graag een langgevelboerderij wil realiseren tot een jonge ondernemende duurzame durver die gaat voor het ‘Egchels geveul.’

Al die belangstelling doet ons goed. Daarmee beseffen we ons dat we, absoluut iets te bieden hebben met deze plek die we gezamenlijk vormen. Giel Peetershof in Egchel, een plek waar je welstandsvrij en duurzaam kunt bouwen.

Op al deze punten kijken we hoe we zelfbouwers hierin kunnen ondersteunen. Op het gebied van duurzaamheid kan GLOEI Peel en Maas daarin een rol spelen, maar ook de duurzaamheidsleningen vanuit de provincie Limburg. Ook onze eigen adviseurs vanuit de gemeente Peel en Maas staan potentiële zelfbouwers graag te woord.

Voor kopers is het nog even geduld hebben voordat de daadwerkelijke grondverkoop van start gaat. In verband met de voorbereiding en vaststelling van het bestemmingsplan start de verkoop naar verwachting in de tweede helft van 2013.

We nemen je graag even mee terug in de tijd, maar vooral ook vooruit. (Zie onderstaande links)

· Oog voor het verleden, heden en toekomst
· Ieder hofje zijn eigen sfeer: kopers bepalen zelf

· Nieuwe gezichten
Oog voor het verleden, heden en toekomst: historische grond

De geschiedenis van de voormalige boerderij Gielenhof en van de landweer, gelegen in het plangebied, kunnen al jaren rekenen op de warme belangstelling van de heemkundekring en lokale historici zoals Henk Thiessen. Het zijn onderwerpen die leven in Egchel. Die aanwezige kennis hebben we voor het archeologische onderzoek van het plangebied opgezocht en we zijn samen aan de slag gegaan. Zo maken we Giel Peetershof letterlijk en figuurlijk tot een plek waar het ‘goed voor mekaar is’ met oog voor het verleden, heden en de toekomst.

De lokale cultuurhistoricus en lid van de klankbordgroeplid Henk Thiessen refereerde eerder al aan de landweer als één van de cultuurhistorische waardes. De resten van deze landweer zijn tijdens het veldonderzoek ook aangetroffen. Evenals aardewerk, bouwmateriaal, natuursteen en glas. Deze zijn verzameld en door de archeologen onderzocht. Ook archeologische sporen zoals kuilen, greppels en karrensporen zijn aangetroffen. Allemaal sporen en vondsten die terugleiden naar land- en erfgebruik uit de middeleeuwen tot de nieuwe tijd.

 

 

 

foto Jan Schaareman

De makers van “Giel Peetershof”, waaronder jullie als inbrengers bij de gebiedsvisie, koesteren het erfgoed. Dat blijkt ook uit de landweer die in het toekomstige gebied als woonsfeer terugkomt.

Ieder gebiedje zijn eigen sfeer: kopers bepalen zelf

 

Het nieuwe woongebied Giel Peetershof biedt de mogelijkheid om zes woonsferen verder in te vullen . Ieder gebiedje krijgt een ‘sfeer’ kleur, inrichting en vorm van gebruik: dat geeft vrijheid in stijlen en toch verbondenheid. In de gebiedsvisie zijn tien woonsferen opgenomen waaruit kopers een keuze kunnen maken. Hiermee sluiten we ook aan bij de behoefte vanuit de gemeenschap om enige richting voor de nadere uitwerking te hebben. Bijkomend voordeel is dat het Giel Peetershof extra onderscheidend maakt en tegelijkertijd inspiratie biedt voor de architectuur.

“De kunst is nu een verbinding te leggen tussen de droombeelden in de gebiedsvisie en een kavel in het woongebied Giel Peetershof. Daarbij bieden we straks met allerlei ingrediënten een helpende, maar geen bepalende hand. Zo kunnen de toekomstige bewoners straks heel eenvoudig binnen een bepaalde woonsfeer variëren wat ze willen. Een woonsfeer bestaat namelijk uit meer dan de kavel en het huis op zich. “ Het is een ruimtelijke eenheid en samenspel tussen architectuur, landschap, stedenbouw en openbare ruimte”, aldus Guido Yntema van het bureau Pouderoyen. “Met die ingrediënten brengen de bewoners een bepaalde woonsfeer zelf op smaak. Uiteraard denken en proeven we in de tussentijd, indien gewenst, graag mee. “

Nieuwe gezichten
Onze eigen adviseurs van de gemeente Peel en Maas, Charon Hillen, Jolanda Kollée en Tjeu van der Linden staan je, vanuit de kavelwinkel, binnenkort graag te woord. Zij hebben er overduidelijk zin in. De daadwerkelijke grondverkoop in Giel Peetershof start nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, naar verwachting medio 2013. Voor al je vragen over deze grondverkoop kun je terecht bij Charon Hillen, cluster grondzaken. Charon is bereikbaar via 077-306 66 66 en via info@gielpeetershof.nl.

Een ander nieuw gezicht vanaf het nieuwe jaar is Caroline Derks. Zij neemt de projectleiderstaken van mij, Ben Driessen, over.
Ben: “Afgelopen twee jaar waren inspirerende jaren. Zeker om samen met dorpsbewoners, mogelijke toekomstige bewoners, de leden van de klankbordgroep, collega’s en andere deskundigen en geïnteresseerden de gebiedsvisie Giel Peetershof te maken. Betrokkenheid, inspiratie, vrijheid, samenwerking zijn ervaringen die samen met Egchel in mijn geheugen staan gegrift. Ik wens Caroline en jullie veel plezier met dit mooie project, de wijk Giel Peetershof, waar het nu al ‘goed voor mekaar’ is.

Fijne feestdagen en een smaakmakend 2013!
Giel Peetershof. Goed voor mekaar.
Graag nodig ik je uit een kijkje te nemen op www.gielpeetershof.nl of via Twitter @GielPeetershof / www.twitter.com/gielpeetershof.
Met vriendelijke groeten,
Ben Driessen, Projectleider Giel Peetershof. Gemeente Peel en Maas

Beste betrokkene en/of geïnteresseerde in woongebied Giel Peetershof,

Afgelopen jaar stond in het teken van de inrichting van de openbare ruimte van het nieuwe woongebied Giel Peetershof te Egchel. De uitkomst mag er, dankzij gezamenlijke inspanningen van huidige en mogelijke toekomstige bewoners en anderen geïnteresseerden, zijn en heeft geresulteerd in de concept gebiedsvisie Giel Peetershof, waarin oa. verschillende mogelijke woonsferen voor het toekomstige woongebied zijn uitgewerkt.
De gebiedsvisie verwoordt de ambities van het nieuwe woongebied Giel Peetershof in Egchel. De plek waar uw toekomstige (t)huis misschien wel komt….

 

Giel Peetershof
Een slimme toekomstgerichte woonwijk van honderd tot honderdvijftig woningen. Een woonwijk die de leefbaarheid van het dorp Egchel ondersteunt. Een wijk die (toekomstige) inwoners van de gemeente Peel en Maas de mogelijkheid biedt om in eigen beheer hun slimme toekomstgerichte woning te bouwen in een woongebied dat daar specifiek op is ingericht. ‘Naoberschap’ en ‘ruimte’ staan hierbij centraal.
Dit zijn enkele ambities uit de gebiedsvisie Giel Peetershof, naast ruimtelijke en functionele randvoorwaarden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas heeft hiermee eind januari 2012 ingestemd. De gebiedsvisie staat 13 maart 2012 op de agenda om door de gemeenteraad besproken en naar alle waarschijnlijkheid vastgesteld te worden. Daarna krijgt het verdere uitwerking in een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied. Mogelijk start de kavelverkoop al eind 2012.

8 februari 2012 

Realisatie Giel Peetershof en LOG Egchelse Heide stap dichterbij

Structuurvisie Gebiedsontwikkeling Egchel door gemeenteraad vastgesteld 

De gemeenteraad van Peel en Maas heeft op 7 februari jl. de Structuurvisie Gebiedsontwikkeling Egchel vastgesteld. Hierin staat het gemeentelijke toekomstbeeld voor de omgeving van Egchel en is de onderlinge samenhang tussen de op handen zijnde ontwikkelingen rondom Egchel geschetst, waarbij de leefbaarheid van het dorp Egchel voorop staat.

Belangrijkste ambities en uitgangspunten van de structuurvisie zijn de realisering van de duurzame woonwijk Giel Peetershof met circa 100-150 woningen en het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Egchelse Heide waar maximaal zes intensieve veehouderijen zich kunnen vestigen. In deze structuurvisie zijn eerder genomen besluiten en uitgangspunten samengebracht tot een overzichtelijk geheel en aangevuld tot een visie. Bij de gebiedsontwikkeling Egchel is o.a. het dorp actief betrokken.  

Beleid en structuurvisie
Met de bouw van Giel Peetershof draagt de gemeente Peel en Maas bij aan de realisatie van haar woonbeleid om maatwerk te bieden in de woningbouw voor de 11 kernen van de gemeente. De gemeente Peel en Maas heeft hierbij als uitgangspunt om de toekomstige bewoners de maximale mogelijkheden te bieden om in (collectief) particulier opdrachtgeverschap slimme toekomstgerichte woningen te bouwen in een woongebied dat daar specifiek op is ingericht.

 

Een andere pijler van het gemeentebeleid is het behouden en versterken van een gedifferentieerd aanbod aan agrarische, detailhandel, industrie, logistiek , toeristische en dienstverlenende bedrijven. Met de realisering van het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Egchelse Heide wordt hieraan voor agrarische bedrijven invulling gegeven.
De digitale versie van de Structuurvisie Gebiedsontwikkeling Egchel is te vinden op : http://www.peelenmaas.nl/index.php?mediumid=4&pagid=3773
Gebiedsvisie
De ruimtelijke en functionele randvoorwaarden uit de structuurvisie worden verder uitgewerkt in zogenaamde gebiedsvisies voor zowel woongebied Giel Peetershof als het LOG Egchelse Heide. Deze visies komen in nauwe betrokkenheid met huidige en toekomstige bewoners, omwonenden, ondernemers en andere geïnteresseerden tot stand. Beide gebiedsvisies staan op 13 maart op de agenda om door de gemeenteraad besproken en naar alle waarschijnlijkheid vastgesteld te worden.

E-mail: info@gielpeetershof.nl
Tel : 077 306 66 66
Internet: www.gielpeetershof.nl
Twitter: @GielPeetershof / www.twitter.com/gielpeetershof.

28 oktober 2011:

We ontvingen een persbericht van gemeente Peel & Maas:

Wens Egchelse bevolking in vervulling
GIEL PEETERSHOF KRIJGT EXTRA VERKEERSONTSLUITING 

Het nieuwe woongebied Giel Peetershof aan de rand van het dorp Egchel krijgt een extra verkeers-ontsluiting via de Jacobusstraat. Dit is een uitdrukkelijke wens voor de inrichting van dit gebied vanuit huidige dorpsbewoners en mogelijke toekomstige bewoners. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Peel en Maas heeft afgelopen week ingestemd met de aankoop van een strook grond. Hierdoor kan deze ontsluitingsweg, naast de reeds voorziene ontsluitingsweg vanuit de Gielenhofweg, in principe worden gerealiseerd.

 

Tijdens de dorpsgesprekken bepalen omwonenden, dorpsbewoners, mogelijke toekomstige bewoners en andere geïnteresseerden samen de mogelijke inrichting van de openbare ruimte in het nieuwe woongebied Giel Peetershof in Egchel. Dit gebied is circa zes hectare groot en biedt plek aan ongeveer honderd tot honderdvijftig woningen. Het ligt aan de rand van het dorp Egchel tussen de Roggelseweg, Gielenhofweg, Linskensweg en Jacobusstraat. Door het aankopen van het betreffende stuk grond is het mogelijk om het plangebied vanuit twee kanten te ontsluiten: naar zowel de Gielenhofweg als de Jacobusstraat. Hierdoor zijn de verkeersstromen te verdelen over twee wegen, zoals de Egchelse bevolking graag wil.
Het betreft een strook grond van twintig meter breed aan de oostelijke perceelsgrens. De perceelsgrootte bedraagt zo’n 0,2 hectare. Deze ontsluiting krijgt ook een plek in het nog nieuw op te stellen bestemmingsplan van Giel Peetershof.  
Tijdens het derde dorpsgesprek 29 november 2011 in ’t Erf wordt weer samen met belangstellenden over de verdere inrichting van de openbare ruimte gesproken. Van concept naar plan.

 

OPROEP AAN SENIOREN MET INTERESSE IN C.P.O.
Heb je interesse om als senior in de nabije toekomst samen met andere senioren in de nieuwe woonwijk “Giel Peetershof” te gaan wonen meld je dan vrijblijvend aan bij:
Op de informatieavond die in ’t Erf gehouden is op donderdag 9 juni 2011, over de nieuw te ontwikkeling woonwijk “Giel Peetershof” is door enkele aanwezige senioren een mogelijk interessant idee naar voren gebracht.
Betreffende senioren stelden zich voor, dat het voor hun nabije toekomst prettig zou zijn, indien zij met meerdere senioren in “Giel Peetershof” bij elkaar konden wonen in een soort seniorenhofje bestaande uit seniorenwoningen welke wel als één project gebouwd wordt, maar toch invulling kan geven aan individuele wensen.
Voor dergelijke ideeën is er in Nederland een speciaal systeem ontwikkeld genaamd C.P.O. (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) waarbij de individuele kopers zich organiseren en sterk maken, om onder deskundige begeleiding, hun gezamenlijk hoofddoel (in dit geval het ontwikkelen en bouwen van betaalbare seniorenwoningen) te realiseren, waarbij ook individuele wensen gerealiseerd kunnen worden.
Het rijk, provincie en gemeente zijn sterk voorstander van deze C.P.O. ontwikkelingen en hebben dan ook hun subsidiebeleid mede hierop gericht.
Als daadwerkelijk gerealiseerd en zeer goed geslaagd voorbeeld van een C.P.O. project in de directe nabijheid kan de 6 starterswoningen in Egchel-Hook vermeld worden.
Heeft dit verhaaltje je nieuwsgierigheid gewekt en wil je meer inhoudelijke informatie over C.P.O. , bezoek dan de website: www.bouwenineigenbeheer.nl ;

Heeft u interesse om als senior in de nabije toekomst samen met andere senioren in de nieuwe woonwijk “Giel Peetershof” te gaan wonen meld je dan vrijblijvend aan bij:
Initiatiefnemer: Miep Zelen tel: 077-3075030 peterenmiepzelen@hetnet.nl
Initiatiefnemer: Jo Bruijnen tel: 077-3073132 jobruynen@home.nl
Beheerder website: Jan Schaareman tel: 077-3074231 egchel@egchel.net

 

Eerste dorpsgesprek 9 juni 2011 in ‘t Erf

Gezamenlijke ontwikkeling nieuw woongebied Giel Peetershof Egchel

Komende tijd werken het Dorpsoverleg Egchel en de gemeente Peel en Maas, met een ieder die dat wil, aan een plek waar het ‘goed voor mekaar‘ is: Giel Peetershof. Een mooie nieuwe buurt aan de rand van het dorp Egchel in de gemeente Peel en Maas. Te midden van het landelijk groen en met een snelle verbinding met de omliggende regio via de A67 en de A73. Egchel doet mee met een gezonde ambitie: ‘vrijheid in bouwen’ en ‘duurzaamheid’. Hoe en wat, dat krijgt onder andere invulling in een reeks van dorpgesprekken en bijeenkomsten.

Het eerste dorpsgesprek over Giel Peetershof is op donderdagavond 9 juni 2011 in het duurzaam verbouwde gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel. Aanvang 19.00 uur. Omwonenden, potentiële toekomstige bewoners, architecten, dorpsgenoten, een ieder die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van dit nieuwe duurzame woongebied voor circa 150 woningen, is van harte welkom. Bepaal nu samen de inrichting van deze buurt. Daar waar, naar verwachting vanaf 2012, zelf een huis gebouwd kan worden.

Het nieuwe woongebied Giel Peetershof van circa zes hectare is nu nog in gebruik als weiland en akkerbouw. Het ligt tussen de Roggelseweg, Gielenhofweg, Linskensweg en Jacobusstraat aan de rand van het dorp Egchel. Te midden van het landelijke groen. Om tot realisering van de woningen te komen, wordt er een visie op dit woongebied geformuleerd. Gezamenlijk met de huidige dorpsbewoners, (potentiële) toekomstige bewoners en andere geïnteresseerden worden in 2011 de kaders, uitgangspunten en programma van eisen voor dit duurzame woongebied ontwikkeld. Daartoe dienen onder andere de dorpsgesprekken, waarvan de eerste plaatsvindt op donderdagavond 9 juni 2011.

Dorpsgesprek

Tijdens het eerste dorpsgesprek komen onder andere de huidige kwaliteiten van Egchel aan bod en is er vanzelfsprekend ook aandacht voor de persoon Giel Peeters. De eerste ereburger van Egchel, waarnaar het nieuwe woongebied is vernoemd. Enkele ervaringsdeskundigen informeren en inspireren vervolgens de aanwezigen over ‘duurzaamheid’. Uit hun ervaringen zal blijken dat duurzaamheid iets is dat je ‘wilt’ en vele voordelen  heeft. Deze presentaties bereiden de aanwezigen voor op de workshops die daarna volgen. Deze workshops gaan onder andere over de Egchelse cultuurhistorie, het sociale leven van Egchel en duurzaam wonen en leven. Iets waar Egchel al in thuis is en voor gaat. We sluiten de avond af met een terugkoppeling van de ideeën uit de verschillende groepen en de vervolgstappen. Naar verwachting start de uitgifte van de bouwgrond, in eigendom van de gemeente Peel en Maas, in 2012. Tot 2020 gaat het in totaal om ongeveer 150 woningen.

Giel Peetershof, goed voor mekaar

Een hele mooie nieuwe buurt aan de rand van het dorp Egchel in de gemeente Peel en Maas. Te midden van het landelijk groen. Gelegen tussen drie nationale parken De Groote Peel, De Meinweg en Maasduinen en de rivier de Maas. Net buiten Egchel bevinden zich de Heldense Bossen en Gruise Epper, waar je heerlijk kunt wandelen en fietsen. Met het levendige en gezellige koopcentrum van Panningen op steenworpafstand met onder andere een uitgebreid winkelaanbod, theater en bioscoop. Nabij steden als Roermond, Venlo en Weert en een snelle verbinding met de omliggende regio via de A67 en A73. Hierdoor is wonen in Giel Peetershof ideaal te combineren met werken in bijvoorbeeld Noord-Brabant, Gelderland en elders in Limburg. Dat in de Egchelse gemeenschap die, al eeuwenlang, samen sterk staat. Waar mensen elkaar groeten op straat en mekaar weten te vinden. In alle rust en gezelligheid. Het zijn de mensen die de eigenheid bepalen en zorgen voor een sterk kloppend hart van de Egchelse gemeenschap en het rijke verenigingsleven. Goed voor mekaar.

Giel Peetershof is via Twitter te volgen: @GielPeetershof.

Op uitnodiging van de gemeente is het Dorpsoverleg Egchel gevraagd om mee te doen aan een inspiratietour voor duurzame gebiedsontwikkeling t.a.v Giel Peetershof.
Bezocht werd Viba Expo te ‘s Hertogenbosch en Eva-Lanxmeer te Culemborg
Viba Expo is Europa grootste permanente expositie van duurzame en gezonde bouwmaterialen.
Eva-Lanxmeer te Culemborg is ongeveer 15 jaar geleden gestart vanuit een particulier iniatief voor een duurzame en milieu bewuste samenleving.
Waarvan hieronder van een aantal bedrijven links staan. Deze pagina is bedoeld voor toekomstige bewoners voor waar informatie te verkrijgen is. Maar ook voor de inwoners van Egchel, wat er allemaal in Egchel kan gaan gebeuren.
Dat de huizen in dit gebied Eva-Lanxmeer duurzaam gebouwd zijn; mag wel duidelijk zijn. Typisch vond ik wel de kleine particuliere tuintjes bij elk huis, en de grote gezamenlijk tuin.
Ook kunt U van de inspiratietour duurzame ontwikkeling van 25 februari 2011 een aantal foto’s zien Klik Hier

Doel van het project ‘Giel Peetershof’ is om een duurzaam woongebied te realiseren.

Uitgangs punt van de gemeente is dat Egchel er beter van wordt. (LOG / Giel Peetershof )

ytics -->