Vitaliteit-leefbaarheid

Uit de notulen van de vergadering Dorpsoverleg Egchel van 17 januari 2019

Over Egchel Klik Hier pdf

De toekomst van Egchel Klik Hier

Jan Emonts vitaliteit-leefbaarheid dorspkern Egchel

Verslag door Jo Timmermans, Gemeente Peel en Maas
J. Schaareman, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij meldt dat Egchel 1235 inwoners telt per 1-1-2018, Egchel is nu –relatief gezien – de sterkst groeiende kern van Peel en Maas.
Hierna geeft hij aan dat we het vanavond gaan hebben over de vitaliteit en leefbaarheid van de kern in relatie tot het wonen. Hij geeft hiervoor het woord aan Jan Emonts, projectleider van de gemeente.
J. Emonts geeft eerst een inleiding over wat er op dit moment speelt maar ook wat er in de toekomst gaat spelen. Hij noemt daarbij o.a.:
· Vergrijzing, in 2040 is er een verdubbeling van de 75 + en een verdrievoudiging van de 90+ tot 2030;
· Noord-Limburg is de sterkst vergrijzende en sterkst krimpende regio van Nederland; Egchel is daarop een uitzondering
· Technologisch ontwikkelingen zoals digitalisering neemt enorm toe;
· Er zijn nu ca. 6 werkenden per inwoner. In 2040 is er nog maar 1,4 werkende per inwoner; de beroepsbevolking neemt dus enorm af;
· Er is een behoefte om zo lang mogelijk thuis te willen blijven wonen; het aantal verwarde en dementerende personen neemt enorm toe;
· Tot 2030 zijn er nog ca. 1000 woningen gemeentebreed nodig volgens de behoefteprognoses.
· Er is vooral behoefte aan dorps wonen, te weten grondgebonden woningen.
· Duurzaamheid gaat een steeds belangrijkere rol spelen. Nu ligt de energiemeter in Peel en Maas gemiddeld op label D; in 2050 moeten alle woningen Co2 neutraal zijn; dus nu al mee beginnen met een groot aandachtspunt voor de bestaande bouw;
· De woningbouwvoorraad bestaat uit vigerende plannen, contracten die zijn gesloten, wijzigingsbevoegdheden, toezeggingen die in het verleden zijn gemaakt; mogelijke woongebieden die zijn opgenomen in de structuurvisie kernen en bedrijventerreinen, herstructureringslocaties, etc. Dan komen we uit op een potentiële voorraad van ca. 2500 te bouwen woningen, terwijl we er dus maar ca. 1000 nodig hebben;
· We krijgen op dit moment redelijk veel aanvragen voor het bouwen van woningen waar dat op dit moment niet is toegestaan; ook verzoeken om grote woningen te mogen splitsen in 2 of meer woningen;
· Rond 2030 komt het kantelpunt; dan gaan we van een toename (als gevolg van de gezinsverdunning) naar een afname van het aantal benodigde woningen; m.a.w. wat we er nu bij bouwen moet er straks elders (in de verouderde voorraad) weer vanaf;
· Er zijn veel bestaande woningen die niet geschikt zijn voor de toekomstige behoefte; daar ligt dus een grote uitdaging, omdat 95% van de woningvoorraad er al staat en de nieuwbouw maar 5% van de woningbouwopgave uitmaakt.
· De woningvoorraad bestaat gemeente breed voor 25% uit huurwoningen (sociaal en particuliere) en voor 75% uit koopwoningen;
· Er staan veel oudere woningen rond de kerk dus in de centra van de dorpen, de nieuwbouw vindt vooral plaats in de nieuwe woongebieden aan de randen;
· De demografische prognosecijfers zijn redelijk betrouwbaar gebleken;
· Het is dan ook een uitdaging om toch te zorgen voor een leefbaar en vitaal centrum met woningen die passen binnen de huidige en toekomstige behoefte;
Afgesproken is in een gezamenlijk overleg tussen de dorpen van september jl. dat we als gemeente alle dorpen apart bezoeken en de problematiek bespreken. Deze kan per kern erg verschillen.
De gemeenteraad heeft bij de begrotingsbehandeling in november jl. een motie aangenomen over de mogelijke verpaupering in de centra en daar het gesprek over aan te gaan met de dorpen. Speelt dit en zo ja wat zijn dan mogelijke acties of wat kunnen we samen doen in het belang van de leefbaarheid en vitaliteit van de kern. Herinvulling van leegstaand vastgoed is echter lastig, want we hebben van alles eigenlijk te veel (kantoren, detailhandel, wonen)
We kunnen niet alles met wonen/woningbouw oplossen. Er moet dan ook nagedacht worden over herinvulling met andere zaken. Hierbij kan gedacht worden aan: groen, opvang van hemelwater (deze twee zaken zijn ook van belang in het kader van de zgn. klimaatadaptatie, aanvullend parkeren (immers er zijn veel oude wijken, welke met een lagere parkeernorm dan hedendaags tot stand zijn gekomen, waardoor er in diverse straten best wel wat auto’s op de woonstraat staan geparkeerd). Ook sanering van oudere complexen en vervolgens minder woningen terug bouwen is een reële optie om nader te bezien.
In november jl. is de beleidsregel woningbouwverzoeken 2017 door het college van B&W gewijzigd vastgesteld; de 1e beleidsregel is van oktober 2016. Daarin is bepaald dat alle verzoeken om woningbouw waar dat planologisch niet is toegestaan, worden afgewezen. Vanwege het feit dat er kwalitatief ook goede plannen komen op locaties die thans niet de mogelijkheid bieden tot woningbouw is in diezelfde beleidsregel echter nu ruimte gecreëerd voor de bouw van aanvullend 100 woningen, mits deze een maatschappelijke meerwaarde (juiste woning, op de juiste plaats met de juiste kwaliteit) hebben. Hierover wordt in zijn algemeenheid de visie van het dorp gevraagd. Wat vindt het dorp belangrijk? Waar (welke gebieden in het dorp) moet leegstand vanuit oogpunt van leefbaarheid-vitaliteit voorkomen worden? Hiervoor is het van belang om een totaalbeeld te hebben van leegstaande en op termijn leegkomende panden/gebouwen. Er is ook behoefte aan huur, ook duurdere huur voor degenen die niet in aanmerking komen voor sociale huur vanwege inkomenseisen.
Daarnaast is het niet meer vanzelfsprekend dat woningen meer waard worden. Verouderde woningen zouden zelfs heel goed in waarde kunnen dalen als daar niet blijvend in geïnvesteerd wordt om de hedendaagse/toekomstig gevraagde kwaliteit op peil te houden. Daarnaast is er ook vraag naar woningen voor arbeidsmigranten, die hier willen blijven wonen en aan woningen voor 1- en 2 persoonshuishoudens (ook deze doelgroep neemt namelijk toe, terwijl het aantal gezinnen afneemt)
Het is van belang dat het dorp een visie geeft op de onderwerpen die hiervoor aan de orde zijn geweest. Waarop legt het dorp de prioriteiten?
Hierna vindt een uitvoerige gedachtewisseling plaats.
Naar aanleiding van bovenstaande verteld W. Naus de situatie zoals die in Brunssum verwacht wordt: daar zal in 2020 in de helft van de woningen nog maar één persoon wonen.
Dit en de eerder genoemde feiten en verwachtingen hebben invloed op de leefbaarheid en vitaliteit van de kernen.
R. van Duren zegt dat tijdelijke woningen een oplossing kan zijn.
J. Emonts beaamt dit maar dan zullen deze woningen na 10 jaar opgeheven moeten worden.
J. Emonts zegt dat ook meespeelt dat ontwikkelaars, die rechten nu hebben om woningen te bouwen, schadeclaims kunnen indienen. Dit zal in de komende jaren anders gaan worden via het creëren van zgn. voorzienbaarheid.
Leegstand van gebouwen, zoals scholen en kerken, betekent niet automatisch dat er woningen in moeten komen. De vrijkomende ruimte kan ook gebruikt worden voor parkeren, berging van water of groen. De kernen in Peel en Maas zijn relatief nu niet groen. Vaak is in een stad meer groen dan in een (kleine) kern. Voor de kernen in Peel en Maas liggen deze groenzones vooral aan de rand van de dorpen en in het buitengebied. Straks zal ook overschot aan winkels ontstaan vanwege de steeds verdergaande digitalisering.
Een keuze voor de ene locatie zal altijd consequenties hebben voor een andere locatie, maar als we geen keuzes maken overkomt het ons. Er liggen nu ook kansen.
Vitaliteit en leefbaarheid van de kern, met name voor de komende generaties is belangrijk bij die keuzes.
De raad zal uitspraken moeten doen over keuzes en de kosten daarvan.
De gemeente kan het niet alleen; financierders, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen, banken en makelaars zullen mee moeten werken.
In de toekomst is van de totale woonopgave maar 5% nieuwbouw, de rest van deze opgave ligt in bestaande woningen, terwijl de meeste aandacht nu nog uitgaat naar nieuwbouw. In Schrames en ook in Giel Peetershof gaat de verkoop erg hard. Woningbouwverenigingen daarentegen zijn wel al vooral bezig met verduurzaming van bestaande woningen en sloop van oude appartementencomplexen in plaats van nieuwbouw. Voor particulieren is het een optie om gebruik te maken van een energiecoach. Dit is bij veel mensen niet bekend.
W. v.d. Coelen zegt dat er samen naar oplossingen gezocht moet worden en daarbij in het oog houden wat we voor de toekomstige bewoners van het dorp nalaten.
De raad heeft in november jl. unaniem een motie aangenomen om met de dorpen te gaan praten.
Dit overleg is niet bedoeld om antwoorden te krijgen op vragen, maar meer om een eerste stap te zetten om na te denken over hoe nu verder en naar bewustwording, met andere woorden: het verhaal moet verteld worden aan iedereen, ook aan degenen die het liever niet horen. Als goed bestuurder moet de gemeente het daarover hebben. Of mensen het vastpakken is een tweede.
Elk dorpsoverleg mag zelf aangeven op welke wijze het dorp het verhaal aan het dorp verteld wordt.
Uit ervaring is gebleken dat het beter werkt als het verhaal vanuit het dorpsoverleg wordt opgepakt en niet vanuit de gemeente.
De gaten die in de kernen vallen door leegstand en verpaupering werden vroeger gevuld met woningbouw, dat is nu niet meer aan de orde c.q. vanzelfsprekend.
Vanaf nu zal de raad keuzes moeten maken. Èn – èn is niet meer aan de orde. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat Giel Peetershof-fase 2 niet doorgaat of andere bouwmogelijkheden worden weggenomen en ook dat er in de toekomst geen gas meer uit Groningen komt. Wat zou dit voor de vitaliteit van Egchel betekenen? En hoe wordt hiermee dan omgegaan?
W. Naus zegt dat mensen nu niet bezig zijn met verduurzaming van woningen, ze zien straks wel.
En toch, zegt W. v.d. Coelen, is het belangrijk dat woningen rond de kerk verduurzaamd worden om de leefbaarheid van de kern in stand te houden. Daarom moet gezamenlijk naar oplossingen gezocht worden, maar eerst moet het bewustzijn er zijn.
Voor het buitengebied geldt hetzelfde.
Straks (in 2021) komt het omgevingsplan in plaats van het bestemmingsplan. Dat brengt meer vrijheid, maar daarmee ook meer onzekerheid met zich mee.
Er komen nu ook goede verzoeken op goede plaatsen binnen bij de gemeente. Het college heeft vastgesteld (in nov. 2017) dat deze verzoeken, max. 100 woningen, dus de juiste woning met de juiste kwaliteit op de juiste plaats, mogelijk gemaakt moeten kunnen worden. Daarbij is het belangrijk te weten hoe het dorp hier tegen aankijkt. Bijvoorbeeld: worden bepaalde wijken/straten belangrijk gezien om vanuit leefbaarheid/vitaliteit geen leegstand, o.d. te hebben en bij andere wijken/straten in de kern wordt dit als minder belangrijk gezien?
J. Emonts vraagt aan het dorpsoverleg hoe zij denken dat het dorp het best geïnformeerd kan worden en wat daarvoor het beste moment is.?
W. Naus vraagt hoe dit in de andere kernen opgepakt wordt.
J. Emonts antwoordt dat in het ene dorp een werkgroep gevormd wordt of leegstand in kaart gebracht wordt of ze denken nog over de mogelijkheden.
H. Teeuwen zegt dat het Kernteam vorig jaar over thema wonen en ouderen een avond heeft georganiseerd, maar die avond is minimaal bezocht en leverde niet de output die gehoopt werd. Daarom dat we als dorpsoverleg ons ook afvragen wat het resultaat zal zijn om dit jaar weer een soortgelijke avond te organiseren. We begrijpen dat ergens begonnen moet worden en kracht in herhaling zit.
Ouderen willen hun huis verkopen en gaan huren, maar omdat maar 25% van de woningen een huurwoning is, ontstaat er een probleem.
Afspraak:
– Het dorpsoverleg denkt na over hoe het dorp te informeren, bewust te laten worden en in welke vorm. Als dit duidelijk is zal de gemeente hierover geïnformeerd worden.
– De dorpsoverleggen komen in maart a.s. weer bij elkaar. Mogelijk kan daar een evaluatie gedaan worden. Dit zal vanuit de gemeente bezien worden.
Verzoeken:
– Het dorpsoverleg vraagt een overzicht van de inwoners van Egchel per leeftijdscategorie
– Het dorpsoverleg vraagt of er een overzicht is van het energielabel van de woningen in Egchel, zodat het zichtbaar wordt waar we het over hebben m.b.t. verduurzamen.
Het overzicht per leeftijdscategorie wordt bij dit verslag gevoegd.
Op de site www.ruimtevolk.nl is informatie over dit onderwerp beschikbaar.
Op de site www.energielabel is informatie te vinden over energielabels
De raad wil begin februari a.s over de gevoerde gesprekken met de dorpen geïnformeerd worden, dus dan zal er ook publiciteit in de media zijn over dit onderwerp.
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. J. Schaareman zegt dat de zorg die bij de gemeente speelt duidelijk is en sluit het overleg onder dankzegging voor ieders inbreng.

Persbericht 

Panningen, 3 april 2015 

Uitspraak Raad van State bestemmingsplannen Giel Peetershof en LOG Egchelse Heide 

De Raad van State heeft deze week uitspraak gedaan over de bestemmingsplannen voor de duurzame wijk Giel Peetershof en het Landbouw Ontwikkelingsgebied Egchelse Heide. Het bestemmingsplan voor Giel Peetershof is met de uitspraak onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan ten behoeve van de ontwikkeling van het LOG Egchelse Heide is door de Raad van State vernietigd.
Beide bestemmingsplannen zijn in nauw overleg met de bewoners van de kern Egchel tot stand gekomen. Hierbij zijn de afspraken met de inwoners, zoals opgenomen in het raadsbesluit van december 2008, steeds leidend zijn geweest.

Giel Peetershof

De nieuwe wijk Giel Peetershof zal met zijn 120 woningen de levendigheid binnen Egchel versterken. Het wordt de wijk met toekomst waarbij “duurzaam leven, vrij bouwen” voorop staat. De potentiële bouwers worden uitgedaagd zoveel mogelijk de “people-planet-profit” aspecten toe te passen, anders gezegd, hun ecologische footprint zo klein mogelijk te maken.
De Raad van State heeft hierin positief geoordeeld; daarmee kan de verkoop van de kavels starten.

LOG Egchelse Heide

Het bestemmingsplan voor het LOG Egchelse Heide is in procedure gebracht om nieuwvestiging van intensieve veehouderijen, die elders binnen de gemeente een knelpunt vormen, mogelijk te maken.
De Raad van State heeft dit bestemmingsplan vernietigd omdat het plan in deze vorm tot te grote rechtsonzekerheid zou leiden.
Inhoud bestuderen
De gemeente gaat de inhoud van deze uitspraak bestuderen en de gevolgen ervan in beeld brengen. Daarna volgt een inhoudelijke reactie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Peel en Maas, Dirk Voermans, team Communicatie, telefoon 06-23 24 45 81 of (077) 306 66 66, Panningen

Verslag vergadering Klankbordgroep Giel Peetershof nr. 15-03
2 maart 2015

Volgende vergadering Klankbord groep Giel Peetershof: Gemeente zal voorstel doen. Aanwezig: Caroline Derks, Paul Sanders Jan Schaareman, Marianne Brummans, Martien Rutten, Jo Bruynen, Johan Findhammer en Robin van Duren  
Afwezig: Math Ghielen, Willemien Naus Afgemeld: Henk Thiessen en Huub Swillens 
Verslag niet voor openbare publicatie. 

1. Opening door Paul Sanders om 20.30 uur. 
Korte voorstelronde. 
Gemeente begint met een korte toelichting op situatie LOG. Intentie is om de klankbordgroep bij te praten. Met name over de stand van zaken omtrent Giel Peetershof (hierna afkort GPH)
Situatie waarin het project nu zit:
Bestemmingsplan is in december 2013 vastgesteld, nog niet herroepelijk. Raad van Staten heeft nog tijd nodig. Er waren diverse agrarische ondernemers die beroep hadden aangetekend. Tot nu toe heeft de gemeente een positief beeld op de afhandeling hiervan. 
Zowel tegen LOG als GPH hebben diverse ondernemers bezwaar gemaakt. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met de mogelijke toekomst plannen die de ondernemers nog hebben. 
De geurverordening zal door de Raad medio 2015 aangenomen worden of afgewezen worden.  
Gemeente geeft aan met GPH de investering die in het LOG gedaan is terug te willen verdienen. Er zijn nog gesprekken lopende met een agrariër over mogelijke toekomstige verplaatsing. Voor het LOG is ook een aanvraag geweest vanuit een aardbeienkweker om zich er te vestigen. Deze aanvraag is ondanks positieve insteek van de gemeente niet doorgegaan. Ondernemer had elders een locatie gevonden. Van der Linden is nog niet concreet. Sprake is van 200.000 vleeskuikens op de Haambergweg en 200.000 in LOG.
LOG is bedoeld voor  vestiging van  bedrijven die nu knelpunten opleveren binnen de gemeente. 
Giel Peetershof:
Besproken wordt de gebiedsvisie die in het verleden tot stand is gekomen. De visie is bedoeld voor maximale vrijheid in bouwen. Uit praktijk blijkt dat potentiële kopers hier enige moeite mee hebben. De projectleidster spreekt over mogelijkheden voor  collectieve particuliere opdrachtgeverschappen (CPO’s) voor groepen van 5, 10 tot 15 personen. Echter is destijds ook gesproken voor mogelijkheden voor particuliere woningbouw in alle segmenten (alleenstaanden, zowel ouderen als starters). Boek gebiedsvisie wordt ingezien door de Wethouder. GPH zou een duurzame wijk worden. Wordt in 2 fases gebouwd. Wordt begonnen tegen de kern nabij bossasche van Naus. 1 ste fase steekt gemeente in op “Duurzaamheid light” om de drempel te verlagen voor kopers. Er zullen in deze fase al wegen en nutsvoorzieningen worden aangebracht (geen gasleiding). Fase 2 moet wel maximaal duurzaam worden, waarbij bijvoorbeeld ook  gedacht kan worden aan het feit dat groepen mensen samen bouwen en ook hun eigen openbare gebied, inclusief infra, zelf aanleggen. 
. Er is discussie over het stedenbouwkundig plan. Gemeente heeft een nieuw stedenbouwkundig plan gemaakt wat in vele opzichten afwijkt van het geen wat met de klankbordgroep en inwoners uit Egchel destijds gemaakt is.  
Beide potentiële kopers waarmee projectleidster in gesprek was zijn helaas afgehaakt. 1 moest eigen woning nog verkopen, de ander duurde het traject te lang. 
Met GPH wil de gemeente een wijk creëren die anders is, een wijk met toekomst. Wethouder geeft nog aan dat er voor starters eventueel speciale regelingen zijn. Bepaalde korting op de grondprijs en starters lening. Wethouder ziet graag vooruitgang op het project en benoemd dat het nog wel eens mogelijk zou kunnen zijn dat de 1ste bouwer voordelig(er) de grond kan aanschaffen dan gebruikelijk. 
Nogmaals wordt de reeds aangelegde geluidswal aan de orde gesteld door de klankbordgroep. Hier lijkt nog steeds sprake van vervuiling. Of gemeente concreet actie gaat ondernemen is nog niet duidelijk. Ook wordt gewezen op de verkeersschildjes die langs de Gielenhofweg geplaatst zijn ter hoogte van het verkeersongeval met de hijskraan. 2 schildjes staan niet in de juiste richting. Projectleidster zal dit intern terug koppelen. Wordt opgelost. 
Intern is nog gesproken over de breedte van de Gielenhofweg en de naast liggende beek/sloot. Hier zijn al diverse voertuigen in gereden. Hoe dit opgelost wordt is nog niet concreet.

Concrete afspraken:
Gemeente  kijkt, met de input van dit overleg, naar mogelijkheden om haar stedenbouwkundig plan aan te passen en aan te sluiten op het plan wat er al lag. Gemeente koppelt datum terug en in volgende vergadering zal de stedenbouwkundige van de gemeente ook aanschuiven.

2. Rondvraag.
Niemand maakt gebruik van de rondvraag.

7. Volgende vergadering. Definitieve datum wordt nog gecommuniceerd.

8. Sluiting om 22:45 uur.

Vandaag intern e.e.a. besproken. Onderstaand bericht kan naar de leden van het dorpsoverleg. Indien gewenst mag het ook op de site. 
De ambitie van de gemeente was om met één norm voor het hele dorp Egchel te werken. Vorig jaar hebben we met de kennis en wetenschap van toen aangenomen dat dit haalbaar was. Met de inzichten van nu hebben we moeten concluderen dat dit helaas niet haalbaar is. Het dorp Egchel is beloofd dat we de geur kwaliteit 2008 bevriezen en mogelijkheden gaan scheppen om te kunnen groeien. Dit betekent enerzijds een uitbreidingsgebied GielPeetershof, anderzijds dat we het bestaande ondernemers niet onmogelijk willen maken om te kunnen blijven ondernemen. Het komt er op neer dat met  differentiatie in de norm de afspraken m.b.t. het dorp Egchel geborgd worden. Met de keuze voor de norm 6,6 OU/m3 voor het gebied GielPeetershof sluiten we aan bij de bandbreedte van de streefkwaliteiten die door de Raad zijn vastgesteld in de SV Buitengebied. 
Als er nog vragen zijn hoor ik dat graag.
 Met vriendelijke groet,
Caroline Derks
Senior Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling
 Gemeente Peel en Maas

Raadsbesluit december 2008 en Giel Peetershof Klik Hier pdf 5,8 MB

Notulen Commissie Ruimtelijke Ordening nr. 14-01
25 februari 2014 
Volgende vergadering Commissie R.O. onbekend. Afhankelijk van uitkomst informatie avond donderdag 27 februari. 
Aanwezig: Piet Delissen, Jan Schaareman, Henriette Teeuwen, Johan Findhammer, Aalbert Vermaak en Robin van Duren. 
Afwezig: Nel Manders, Resie Kempen, Guus Peeters, Erik van Haandel, Hans Schroijen 
Opening om 20.00 uur door Piet Delissen
Ingekomen agendapunt van Aalbert Vermaak over parkeersituatie Pastoor Koningsstraat wordt later in de vergadering behandeld.  
Beleidskaders 2008
Er is de laatste weken commotie ontstaan omtrent de nieuwe ontwikkelingen in het LOG. Commissie is bij elkaar gekomen om stand van zaken te bekijken en hoe hier mee om te gaan. (Gemeente heeft tussentijds al een informatie avond georganiseerd voor inwoners)
Uitgangspunt voor het dorpsoverleg zijn en blijven de afspraken zoals deze zijn gemaakt en vastgelegd:
1. De leefbaarheid in de kern Egchel staat voorop; de kwaliteit van woon- en leefklimaat moet beter worden.
2. Verplaatsen van bedrijven naar het LOG
3. De raad stelt zowel de startnotitie plan-mer (Milieu effecten rapportage), de uitkomst van de mer-studie als structuurvisie vast.
4. Verplaatsers moeten knelpunten oplossen en uit de regio Peel en Maas komen. Twee bedrijven uit Egchel krijgen voorrang in het LOG, waar ruimte is voor maximaal zes nieuw te vestigen intensieve veehouderijen; nieuwvestiging voor nertsbedrijven is uitgesloten in het LOG.
5. De uitwerking van het LOG en de woningbouw vindt plaats in overleg met de inwoners van Egchel. Tussen de noordelijke grenslijn van het LOG en de kern worden geen nieuwvestiging intensieve veehouderijen of nertsenbedrijf toegelaten.
6. Financiële onderbouwing grondexploitatie naar de raad bevat een uitwerking van het LOG en de woningbouwlocatie met voorgaande beleidskaders.
7. Woningbouwlocatie: ruimte voor particulier opdrachtgeverschap (zelfsturing)
8. Binnen zes maanden komt een voorstel aan de bewoners van Egchel voor het opstellen van een Dorpsontwikkelingsprogramma (DOP): een visie op de toekomst van het dorp tot 2025. 
Ad. Punt 3: Voor de plaatsen in het LOG stelt de gemeente milieueisen; aan de hand daarvan bepaalt de gemeente hoe groot een bedrijf mag worden. 
Ad. Punt 5: Als de gemeente het zoekgebied inperkt, dan wordt het overblijvende gebied automatisch verwervingsgebied waar nieuwbouw bedrijven is uitgesloten. 
Ad. Punt 8: Het DOP is een visie van de inwoners van Egchel zelf voor Egchel tot ongeveer 2025. Hierin zal onder meer in komen te staan wat de behoefte is aan woninggroei om het dorp te laten ontwikkelen en de voorzieningen (o.a. de basisschool) te behouden.
(Bron: verslag infoavond gemeente Helden van 11 december 2008)  
Bovenstaande beleidskaders en afspraken blijven dus het compas in de verdere gesprekken en overleg met de gemeente. Als peildatum voor de geurbelasting geldt 22-12 2008. De zgn. 0 situatie.
Klankbord groep LOG
Klankbord groep is niet aanwezig. Klankbord groep heeft wel aan gegeven niet op de hoogte te zijn geweest van de nieuwe ontwikkelingen en heeft de communicatie vanuit de gemeente als moeizaam ervaren. 
Verwachting info avond 27 februari
De commissie R.O. van het dorpsoverleg is blij met de organisatie van een infoavond door de gemeente om de bewoners bij te praten over de ontwikkelingen
Verwachting is een goede opkomst en dat de gemeente uitleg geeft naar de inwoners en luistert naar de zorgen die er leven.
Commissie overlegd of het nodig is of het Dorpsoverleg de informatie avond zal openen. Dorpsoverleg heeft tot op heden nog geen nieuwe voorzitter. Woord van welkom door Dorpsoverleg wordt wel op prijs gesteld.  
Standpunt commissie
Commissie en dorpsoverleg hebben hierin geen standpunt. Afspraken 2008 staan vast en hier heeft gemeente zich aan te houden.  
Omroep P&M
Omroep P&M heeft Dorpsoverleg benaderd met de vraag of zij enkele vragen kan beantwoorden voor een artikel/uitzending. De contact persoon van P&M is uitgenodigd om ook naar de informatie avond te komen. Dorpsoverleg doet geen uitspraak in de media over ontwikkelingen. 
Parkeer situatie Pastoor Koningstraat
Ingekomen stuk Aalbert Vermaak over parkeersituatie Pastoor Koningstraat:
De infra structuur is aangelegd na overleg met de omwonende. Echter is er aan beide zijdes van de straat een trottoir aangelegd wat er voor zorgt dat er een onveilige situatie ontstaat. Doordat auto`s half op de straat moeten parkeren kan de vuil ophaaldienst er slecht door en zijn trottoirs slecht begaanbaar voor kinderen. Er is al diverse malen contact geweest naar de gemeente. Problemen zijn tot nu toe niet opgelost. 
Commissie stelt voor probleem nogmaals onder de aandacht te brengen bij de projectleider en zal projectleider verzoeken om een meeting/bijeenkomst te organiseren met de aanwonende. Aalbert Vermaak geeft aan eventueel aanspreek punt te willen zijn voor de buurt. Dorpsoverleg kan in deze situatie een ondersteunende functie vervullen. 
Rondvraag.
· Wie van commissie/dorpsoverleg gaat er naar de info avond?
Jan Schaareman, Johan Findhammer, Robin van Duren zullen gaan.
· Aalbert Vermaak wordt gevraagd of hij na wil denken om zitting te nemen aan dorpsoverleg of commissie.
Aalbert reageert positief en geeft aan over het voorstel na te willen denken. Aalbert bedankt de commissie voor de uitnodiging om de parkeer situatie toe te lichten. 
Volgende vergadering.
Onbekend. Afhankelijk van opvolgende ontwikkelingen. 
Sluiting om 21.30 uur.

 

26 September 2013:

Gisteren hebben we de gelegenheid gekregen om een aantal zaken omtrent het plan Giel Peetershof toe te lichten tijdens de bijeenkomst van jullie Dorpsoverleg. Met name het aspect “geur” leidt tot bezorgdheid binnen jullie kern, reden waarom er door het Dorpsoverleg een zienswijze is ingediend. Hieronder nog kort samengevat een bevestiging van wat is besproken.

Een voorwaarde voor de gebiedsontwikkeling Egchel (LOG en Giel Peetershof) is dat de geurbelasting op de kern Egchel, als gevolg van deze ontwikkeling,  niet mag toenemen ten opzichte van de peildatum december 2008. Egchel mag er qua geur dus ‘niet slechter op worden’. Bij het bestemmingsplan LOG is hier nadrukkelijk rekening mee gehouden.

Inmiddels is, als gevolg van de aankopen die de gemeente heeft gerealiseerd, het feit dat bedrijven in de omgeving zijn gestopt en door het toepassen van verbeterde stalsystemen bij bestaande bedrijven, de geurbelasting op de kern Egchel al een stuk verminderd ten opzichte van 2008.

Om het aspect “geurbelasting niveau 2008” te borgen wordt er een geurverordening voorbereid. Daarin wordt voor Giel Peetershof aangesloten bij de afspraak met de kern Egchel. Het is dus niet zo dat er voor Giel Peetershof een hogere geurnorm gaat gelden dan voor de rest van de kern Egchel. Voor de goede orde: de geurverordening is dus niet nodig om woningbouw mogelijk te maken, maar om  het woon en leefklimaat ook voor de toekomst te borgen.

We hopen hiermee de bezorgdheid van het dorpsoverleg weggenomen te hebben. Een officiële reactie op jullie zienswijzen ontvangen jullie nadat de raad een besluit heeft genomen over Giel Peetershof. Naar verwachting is dat op 17 december a.s.

Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat uiteraard graag !
Met vriendelijke groet,
Caroline Derks,
Senior Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling,
Gemeente Peel en Maas

13 Juni 2013:
Beste inwoners van Egchel

Graag zou ik willen toelichten wat de achtergrond is geweest van de afspraken die we met de inwoners van Egchel in 2008 hebben gemaakt en hoe we die afspraken nu invullen.
In 2008 stonden we als gemeente Helden en Egchel samen voor een lastige keuze.

Aan drie zijden van Egchel lagen nabij de kern varkensbedrijven waarvan er twee al concrete uitbreidingsplannen hadden. Aarts aan de Roggelseweg had al een bouwvergunning en stond klaar om te bouwen. Als deze ontwikkeling was doorgegaan zou dit behoorlijke consequenties hebben gehad voor de uitbreidingsmogelijkheden van Egchel. Rutten had al langer de intentie zijn uitbreidingsplannen met vergroting van het bouwblok te realiseren op de Jacobusstraat.
Delissen aan de Hub begrensde de kern aan de westelijke zijde.
Als we deze ontwikkelingen zijn gang hadden laten gaan dan was Egchel omsloten door drie varkensbedrijven en was toekomstige uitbreiding van de toenmalige kleinste kern van de gemeente Helden onmogelijk geweest.

Er was echter een andere keuze mogelijk. Het alternatief was om wel in te grijpen met de volgende afspraken:
– Sanering van zoveel mogelijk van de drie bedrijven nabij de kern Egchel.
– Uitbreidingsruimte voor woningbouw in oostelijke richting ( nu Giel Petershof ).
– De milieuruimte (met name geuremissie) die de sanering van de bedrijven opleverde kon worden gebruikt voor de realisatie van het LOG Egchelse Heide. De maximale omvang van het LOG was 6 bedrijven, maar als de geurbelasting van de bebouwde kom van Egchel in vergelijking met vergunde situatie op 22 december 2008 niet gelijk of beter werd dan zouden zich minder bedrijven in het LOG kunnen vestigen.
In nauw overleg heeft de kern Egchel en de gemeenteraad gekozen om wel in te grijpen en te investeren in de leefbaarheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van de kern.

Dit is en wordt nu als volgt ingevuld:
De bedrijven Aarts en Delissen zijn met al hun ontwikkelingsmogelijkheden door de gemeente gecompenseerd en volledig weggehaald. Rutten heeft de voormalige plannen van de uitbreiding van het bouwblok op Jacobusstraat kunnen realiseren in het LOG.
Door de sanering van Aarts op de Roggelseweg kan Egchel uitbreiden op het Giel Petershof. Hiervoor kregen we van de provincie ook toestemming mede om de sanering van de bedrijven te financieren en om het draagvlak voor het LOG te vergroten. Het bestemmingsplan voor Giel Petershof is inmiddels gereed en wordt deze week in procedure gebracht.
Wat betreft het aantal te vestigen bedrijven op het LOG hebben we er rekening mee gehouden dat de milieubelasting voor de bebouwde kom van Egchel zeker niet meer wordt dan de ruimte die we als gemeente door het weghalen van bedrijven nabij de kern zelf hebben gecreëerd.
Daardoor hebben we nu vooralsnog rekening gehouden met geen zes maar drie IV bedrijven, waarvan het derde fictief is meegenomen ten behoeve van de rekensystematiek. Dit kunnen er uitsluitend meer worden als de feitelijke geurbelasting van de eerste drie bedrijven minder is dan dat we nu hebben berekend. Met de nu voorgestelde ontwikkelingsmogelijkheden van het LOG komen we tot een lagere geurbelasting voor de bebouwde kom in vergelijking met de afspraken in 2008. De aanwezigheid van een nertsenbedrijf speelt in de afspraken m.b.t. de ontwikkelingsmogelijkheden van het LOG geen rol. Dat bedrijf was er in 2008 ook al. Het enige wat we nu doen is dat we de milieuruimte m.b.t. geur, die we vanaf 2008 met gemeentelijke middelen hebben opgekocht en gecreëerd door het weghalen van bedrijven nabij de bebouwde kom van Egchel, gebruiken voor de ontwikkeling van het LOG.

Groet
Peter Fleuren.
Wethouder gemeente Peel en Maas.

Persbericht    

Overeenkomst gemeente en tweede agrariër getekend

LOG Egchelse Heide krijgt verder vorm

Met de ondertekening van de overeenkomst begin april 2011 is agrarisch ondernemer Bart Rutten de tweede intensieve veehouderij in het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Egchelse Heide. De ondernemer is gevestigd aan de dorpsrand in Egchel. Hij zet de toekomstige uitbreidingsplannen van zijn varkensbedrijf voort in het LOG Egchelse Heide. Deze plek in de gemeente Peel en Maas biedt ruimte en daarmee een duurzame toekomst aan intensieve veehouderijbedrijven. Naar verwachting start de bouw in 2012.

Het bedrijf aan de Jacobusstraat is een gezond bedrijf dat recent nog is uitgebreid. Het voldoet aan de strengere wetgeving rondom milieu- en dierenwelzijn die vanaf 2013 geldt. Dit bedrijf aan de dorpsrand wordt, ook ten gunste van Egchel, verder geoptimaliseerd. De stal die het dichtste bij de dorpskern van Egchel ligt, komt voor een groot gedeelte leeg te staan. Voor de dieren die daar gehuisvest waren, komt aan de zuidzijde van de huidige bebouwing een nieuwe kraamstal. Verder van het dorp af. De overige toekomstige uitbreiding van het bedrijf krijgt een plek in het LOG Egchelse Heide.

Projectwethouder Fleuren: “we gingen het liefste voor een volledige verplaatsing van het varkensbedrijf van Rutten. Dat bleek niet haalbaar binnen de beschikbare ruimte bij zowel ons als gemeente als bij Rutten. Ik verwacht dat we met de overeenkomst die er nu ligt, het maximale voor iedereen eruit hebben gehaald: zowel voor de inwoners van Egchel, de gemeente als Rutten. Het is ook een mooie impuls voor de verdere ontwikkeling het LOG Egchelse Heide.

Naar verwachting start de nieuwbouw in het LOG Egchelse Heide in 2012. De gronden die de agrariër, grenzend aan het LOG Egchelse Heide (tussen het LOG en de dorpskern) in eigendom had, komen met deze transactie in handen van de gemeente Peel en Maas.

LOG Egchelse Heide
De Egchelse Heide werd in het kader van het Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg aangewezen als één van de zoekgebieden binnen de grenzen van de gemeente Peel en Maas waar IV-bedrijven zich kunnen vestigen met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor een duurzame toekomst. In het nader begrensde LOG Egchelse Heide (besluit gemeenteraad 2009) is ruimte voor een beperkt aantal IV-bedrijven. Zij dienen plaatselijke knelpunten op te lossen en afkomstig te zijn uit de gemeente Peel en Maas. Eerder al heeft de gemeente een ander bedrijf nabij de dorpskern van Egchel aangekocht en gesaneerd. Met Ruud Delissen, een andere agrariër grenzend aan deze dorpskern, is vorig jaar een overeenkomst getekend. Hij  verplaatst zijn bedrijfsvoering aan de dorpsrand volledig naar het LOG Egchelse Heide. Volgens Provincie Limburg benut de gemeente Peel en Maas haar rol als Reconstructiegemeente optimaal en is daarmee het voorbeeld voor anderen. Het LOG Egchelse Heide is een gebied van ruim twintig hectare gelegen tussen de Karissendijk, Melkweg en Rongvenweg in de gemeente Peel en Maas, dorp Egchel. Uitgangspunt voor de omvang van de nieuw te vestigen IV-bedrijven, is het zogenaamde Gezinsbedrijf Plus. Zo’n bedrijf is vergelijkbaar met de huidige IV-bedrijven in het gebied. Een gebied dat nu al een sterk agrarisch karakter kent.

Panningen, 1 juni 2011

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Peel en Maas, Dirk Voermans, Team Communicatie, telefoon 06 – 23 24 45 81.

 

Verslag informatieavond Gebiedsontwikkeling Egchel: LOG Egchelse Heide en woongebied – donderdag 27 januari 2011

Tijdstip : 19.30 – 22.15 uur
Locatie  : Gemeenschapshuis ’t Erf, Egchel

1. Opening en welkomstwoord

De voorzitter van het Dorpsoverleg Egchel, Piet Delissen heet allen aanwezigen, ruim vijftig mensen, van harte welkom bij deze informatieavond over de Gebiedsontwikkeling Egchel: LOG Egchelse Heide en het woongebied. Daarbij ook een woord van welkom aan de aanwezige projectwethouders Peter Fleuren en Geert Segers en  de projectleider Ben Driessen. Ook een bijzonder welkom aan de lokale agrarische ondernemers: Ruud Delissen, de eerste verplaatser naar het LOG Egchelse Heide en Joep van Schaijk, Pieter Wijnen en Marcel van den Elsen die ambities hebben voor een mestraffinaderij in het LOG Egchelse Heide.  

Aanleiding Gebiedsontwikkeling

Wethouder Fleuren licht kort de aanleiding van deze ontwikkeling toe. “We hebben een aantal jaren geleden met elkaar een aantal zaken geconstateerd. Er is behoefte aan verhoging van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat in Egchel en een duurzame toekomst voor intensieve veehouderijen. Met de Gebiedsontwikkeling Egchel geven we daar invulling aan: het LOG Egchelse Heide en het woongebied..” Zo is bijvoorbeeld het agrarische bedrijf van Aerts aan de Keup opgekocht en gesaneerd. Het LOG krijgt verder vorm. “Daartoe willen we ondernemers ook alle ruimte geven en zijn de ondernemers zelf aan zet.”Van idee naar werkelijkheid.

Stand van zaken LOG Egchelse Heide (wethouder Peter Fleuren, projectleider Ben Driessen en agrariër Ruud Delissen)

De agrarische ondernemers aan de dorpsrand van Egchel hadden een voorkeurspositie. Daarvan is Ruud Delissen de eerste verplaatser naar het LOG Egchelse Heide (overeenkomst april 2010). Er lopen gesprekken tussen de gemeente en Rutten om zijn toekomstige uitbreidingsplannen in het LOG Egchelse Heide voort te zetten. Het LOG is door het raadsbesluit begrensd. De gemeenteraad heeft daarbij ook een beleidsregel vastgesteld. Deze geeft aan dat er vanuit de gemeente niet meegewerkt zal worden aan  nieuwvestiging van agrarische bedrijven  tussen LOG en de dorpskern Egchel. Wat de ontwikkelingen in het LOG betreft: bij iedere nieuwkomer vindt monitoring plaats met betrekking tot de belasting en leefbaarheid van het dorp. Afhankelijk van de uitkomsten worden eventuele vervolgstappen gezet. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers vanuit de omwonenden, aangrenzende ondernemers en Dorpsoverleg Egchel, is sinds begin vorig jaar nauw bij de ontwikkeling betrokken.

Ruud Delissen licht kort zijn plannen in het LOG Egchelse Heide toe. Daarbij komt ook de relatie met de ontwikkeling/verkoop van zijn kavels naast het huidige agrarische bedrijf aan de Hub ter sprake. Deze dienen als medefinanciering van de verplaatsing. Zijn bedrijf op de locatie Zeelen wordt te zijner tijd verkocht. Insteek van deze ontwikkeling is voor Ruud Delissen: innovatie, duurzaamheid en maatschappelijk draagvlak. Hij hoopt iets neer te zetten voor de toekomst. “De gemeente geeft alle mogelijkheden, maar je moet het als ondernemer zelf doen.”

Pieter Wijnen geeft namens de drie lokale ondernemers (Wijnen, Van Schaijk en Van den Elsen) aan dat zij duurzaam met hun omgeving willen omgaan. Zij zijn allen woonachtig in Egchel, waarmee leefbaarheid voor hen extra aandacht heeft. Zij willen een mestraffinage in het LOG Egchelse Heide. Mest is een waardevolle grondstof, die ze graag scheiden en benutten. Hierbij hebben zij Green Energy Technologies betrokken. Paul Harkema licht vervolgens het beoogde systeem, AgriMoDEM, nader toe. Facetten als transport (vrachtdruk neemt stuk af, via leidingen transporteren), veiligheid, horizon, geur (gesloten systeem: eindproducten ruiken niet meer) en geluid (onder de 40 decibel, minder dan stemgeluid) komen daarbij aan de orde. Vanuit de aanwezigen zijn er met name vragen over transportbewegingen rondom het LOG, verrichte onderzoeken, oversteek Haambergweg – Heibloemseweg, omvang/grootte mestraffinage, economische haalbaarheid ervan, gebruik eindproducten, de inrichting van het LOG, geleerde lessen vanuit andere gemeenten rondom LOG (draagvlak in de Egchelse gemeenschap). Deze vragen worden, voor dit moment, naar tevredenheid beantwoord.

Stand van zaken woongebied Egchel ‘Giel Peetershof’: duurzaamheid en vrijheid in bouwen

Vanuit de Egchelse gemeenschap zijn diverse namen voorgedragen voor het nieuwe woongebied. De keuze valt, na een schriftelijke stemming onder de aanwezigen, op: Giel Peetershof. Naar Egchel’s eerste ereburger die veel voor Egchel heeft betekend.

Projectwethouder Geert Segers licht de ambitie voor het nieuwe woongebied ‘Giel Peetershof’ toe. Vanuit de Woonvisie Peel en Maas heeft Egchel de status van ‘centrumdorp’, waarmee het de gelegenheid krijgt uit te breiden. Duurzaamheid en vrijheid in bouwen zijn daarbij vanuit Egchel al aangegeven. De raad wenst ook welstandsvrij bouwen, (collectief) particulier opdrachtgeverschap, oftewel veel ruimte om zelf te bouwen naar eigen wens. Het gebied, gelegen tussen de Gielenhofweg, Linskensweg, Jacobusstraat en Roggelseweg, is circa zes hectare groot met ruimte voor ongeveer 150 woningen. Denk aan geschakelde woningen op ‘kleine percelen’. Maar ook grote vrijstaande woningen op grote percelen zijn mogelijk. ‘Mensen kunnen hier zelf hun eigen droom verwezenlijken.’ Gezien de lokale woonbehoeften zijn de nieuwe inwoners naar verwachting voornamelijk afkomstig uit Egchel, Helden en Panningen. Vanzelfsprekend zijn ook andere geïnteresseerden welkom.

De gemeente Peel en Maas gaat samen met Egchel voor duurzaamheid. Fossiele brandstof wordt schaars, energieprijzen blijven stijgen en iedereen wenst zijn woonlasten zo laag mogelijk te houden. Het is nu de tijd om blik op energieconsumptie te bezien. Zeker als je een nieuw huis gaat bouwen en fors lagere (of zelfs geen) energiekosten in de toekomst wil. Dat kan. Energiezuinig en duurzaamheid leveren financiële voordelen op én verbondenheid.

De kans om samen met toekomstige bewoners te kijken hoe dit gebied in te richten. Met een oproep om aan te geven wie dat wil (op de presentielijsten). Hierbij wordt de menselijke maat in ’t oog gehouden, die past bij Egchel. De gemeente Peel en Maas vergroot de mogelijkheden voor duurzaamheid: waar gewenst worden experts op gebied van duurzaam bouwen erbij gehaald, vinden veldbezoek aan duurzame woningen en woongebieden plaats, workshops, et cetera.. De uitgifte van de bouwgrond, in eigendom van de gemeente Peel en Maas, start naar verwachting in 2012. Tot 2020 gaat het in totaal om ongeveer 150 woningen.

De gestelde vragen hadden vooral betrekking op de eventuele impact vanuit agrarische ondernemer Rutten op het woongebied, prijsindicatie voor de grond (grondprijs in Peel en Maas), mogelijke koppeling naar Egchel Hook, de vraag naar woningen, de verkeersontsluiting en het belang en de kansen voor Egchel. Voor de dorpskern Egchel is het nieuwe woongebied Giel Peetershof interessant omdat de nieuwe dorpsgenoten ook investeringskracht met zich meebrengen en een impuls zijn voor het rijke verenigingsleven. Daarmee levert het ook een bijdrage aan het woon- en leefklimaat in Egchel.

Afsluiting

Piet Delissen, voorzitter van het Dorpsoverleg Egchel, bedankt de aanwezigen en de sprekers voor hun aanwezigheid en inbreng voor deze “veelbelovende”ontwikkelingen.

 

12 februari 2011

Bij Wijnen Paprika werd de staatssecretaris bij- gepraat over de ontwikkelingen van het LOG
Hoog bezoek in Egchel; de staatssecretaris voor Landbouw de Heer Henk Bleker

Persbericht

Link werkt niet meer 7-12-2022

Nieuw woongebied ‘Giel Peetershof’: uitgifte kavels 2012
‘Egchel gaat voor duurzaamheid en vrijheid in bouwen

 “Egchel zet in op duurzaamheid en vrijheid in bouwen. Daar gaan we voor in het nieuwe woongebied ‘Giel Peetershof’ aan de dorpsrand van Egchel”, aldus projectwethouder Geert Segers tijdens de informatieavond over de Gebiedsontwikkeling Egchel donderdagavond 27 januari 2011. Huidige omwonenden, (potentiële) toekomstige gebruikers, gemeente en andere belangstellenden ontwikkelen komend jaar een gebiedsvisie voor dit nieuwe woongebied. Het nieuwe woongebied van circa zes hectare, nu nog in gebruik als weiland en akkerbouw, ligt tussen de Roggelseweg, Gielenhofweg, Linskensweg en Jacobusstraat in Egchel. De uitgifte van de bouwgrond, in eigendom van de gemeente Peel en Maas, start naar verwachting in 2012. Tot 2020 gaat het in totaal om ongeveer 150 woningen.
De naam van het nieuwe woongebied ‘Giel Peetershof’ werd gisteravond met de meeste stemmen verkozen door de ruim vijftig aanwezige dorpsbewoners, ondernemers en overige belangstellenden. Het is een nieuw woongebied met alle kansen in zich in deze hechte Egchelse gemeenschap (circa 1.000 inwoners). Hier kent ons ons nog echt. Kleinschaligheid en overzichtelijkheid kenmerken deze snelst groeiende dorpskern van de gemeente Peel en Maas. Alle nodige voorzieningen zijn vlakbij in het aangrenzende levendige centrum van Panningen en Helden, zoals een uitgebreid winkelaanbod, theater, bioscoop en voortgezet onderwijs. Basisonderwijs is in Egchel zelf aanwezig. Projectwethouder Geert Segers: “Voor de dorpskern Egchel is het nieuwe woongebied Giel Peetershof interessant omdat de nieuwe dorpsgenoten ook investeringskracht met zich meebrengen en een impuls zijn voor het rijke verenigingsleven zoals een muziekvereniging, voetbalclub, Jong Nederland en Kindervakantiewerk. Daarmee levert het ook een bijdrage aan het woon- en leefklimaat in Egchel. Bij de invulling van dit woongebied houden we, samen met de betrokkenen, de menselijke maat in ’t oog die past bij Egchel.” Gezien de lokale woonbehoeften zijn de nieuwe inwoners naar verwachting voornamelijk afkomstig uit Egchel, Helden en Panningen. Vanzelfsprekend zijn ook andere geïnteresseerden welkom.
Duurzaamheid en vrijheid in bouwen
Projectwethouder Geert Segers, gemeente Peel en Maas: “We gaan, ook in aansluiting op de wens vanuit de gemeenteraad, voor welstandsvrij bouwen en (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Zelf bouwen, heeft het primaat. Denk aan geschakelde woningen op ‘kleine percelen’. Maar ook grote vrijstaande woningen op grote percelen zijn mogelijk. Mensen kunnen hier zelf hun eigen droom verwezenlijken.”
De gemeente Peel en Maas gaat samen met Egchel voor duurzaamheid. Inherent aan de kernwaarden van de gemeente, de wens vanuit Egchel én de ontwikkelingen in de markt: fossiele brandstof wordt schaars, energieprijzen blijven stijgen en iedereen wenst zijn woonlasten zo laag mogelijk te houden. “Het is nu de tijd om onze blik op energieconsumptie te bezien. Zeker als je een nieuw huis gaat bouwen en fors lagere (of zelfs geen) energiekosten in de toekomst wil. Dat kan. Energiezuinig en duurzaamheid leveren financiële voordelen op én verbondenheid. Samen gaan we voor duurzaam, dat levert wat op”, aldus wethouder Geert Segers. De gemeente Peel en Maas vergroot de mogelijkheden voor duurzaamheid: waar gewenst worden experts op gebied van duurzaam bouwen erbij gehaald, vinden veldbezoek aan duurzame woningen en woongebieden plaats, workshops, et cetera.

Visie woongebied en uitgifte kavels

Om tot realisering van deze woningen te komen, wordt er een visie op dit woongebied geformuleerd. Gezamenlijk met de huidige dorpsbewoners en (potentiële) toekomstige bewoners worden in 2011 de kaders, uitgangspunten en programma van eisen voor dit duurzame woongebied ontwikkeld. Deze visie wordt vervolgens uitgewerkt in concrete plannen (bestemmingsplan en inrichtings- en verkavelingsplan et cetera). Naar verwachting start de uitgifte van de kavels in 2012 en is Giel Peetershof in 2020 gereed.

Gebiedsontwikkeling Egchel

Het woongebied Egchel ‘Giel Peetershof’ maakt onderdeel uit van de Gebiedsontwikkeling Egchel. Deze ontwikkeling bestaat, naast het woongebied Egchel, uit het LOG Egchelse Heide. In december 2008 heeft de gemeenteraad van Peel en Maas, als onderdeel van deze gebiedsontwikkeling, besloten een optie te nemen op circa zes hectare grond voor de realisering van woningen. Inmiddels zijn alle betrokken gronden door de gemeente verworven. Deze woningbouw dient als mede kostendrager voor de verplaatsing of sanering van IV-bedrijven nabij de kern van Egchel en voor de realisatie van het LOG Egchelse Heide. Voor de dorpskern Egchel is het nieuwe woongebied interessant omdat de nieuwe dorpsgenoten ook investeringskracht met zich meebrengen en een impuls voor het verenigingsleven en voorzieningen zijn. De woningbouwontwikkeling in Egchel maakt deel uit van de woonvisie plus Peel en Maas 2011-2015. Uitgangspunten voor de realisering van deze woonwijk zijn verankerd in de Perspectievennota: Duurzaamheid, Zelfsturing en Diversiteit.

Panningen, 28 januari 2011

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Peel en Maas, Dirk Voermans, Team Communicatie, telefoon 077 306 66 66.

Op donderdag 27 januari is er in ‘t Erf een informatie avond gehouden over het LOG en het nieuwe woongebied in Egchel (plan Willems) Giel Peetershof.

Er waren ongeveer 50 Egchelse mensen aanwezig. Door de wethouders Fleuren en Seegers en projectleider Driessen van de gemeente werden de plannen en stand van zaken uitgelegd. Ook werd er door 2 Egchelse ondernemers een toelichting gegeven over hun plannen. Zoals de toekomst eruit ziet; krijgt Egchel zuiver gas, verschillende soorten vloeibaar kunstmest en Co2 van het LOG. Hoe dit tot stand komt gebeurt door Green Energy Technologies. Klik Hier

Het nieuwe woongebied krijgt en koppeling met het LOG op gebied van duurzaamheid. Er kan welstandsvrij gebouwd gaan worden. Particulier of zelf bouwen. Mogelijkheid van erfpacht. 150 woningen. Egchel vormt samen met Helden en Panningen een centrumdorp, waarin Egchel voorop gaat.

 

 

Bericht Gemeente Peel en Maas

19 oktober 2010
 Klankbordgroep buigt zich ook over verkeersontsluiting
LOG Egchelse Heide positief uit onderzoeken

Afgelopen driekwart jaar zijn diverse onderzoeken verricht naar de (omgevings)kenmerken van het Landbouwontwikkelingsgebied Egchelse Heide en de mogelijke effecten daarvan op de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling. Het betreft de omgevingskenmerken als bodem, flora en fauna, archeologie en water. Gezien de huidige onderzoeksresultaten worden geen belemmeringen verwacht voor de beoogde toekomstige ontwikkeling van het LOG. Zodra de inrichting van het gebied bekend is, kan definitief gekeken worden naar de mogelijke effecten. De verkeersontsluiting heeft hierbij de specifieke aandacht van de klankbordgroep LOG Egchelse Heide. Het LOG Egchelse Heide biedt een duurzame toekomst aan maximaal zes nieuw te vestigen IV-bedrijven, zogenaamde Gezinsbedrijven Plus, afkomstig uit de gemeente Peel en Maas.

 De klankbordgroep LOG Egchelse Heide, bestaande uit vertegenwoordigers van bewoners en ondernemers grenzend aan het LOG en van het Dorpsoverleg Egchel, boog zich in september over de concept onderzoeksrapporten naar bodem, flora en fauna, archeologie en water. Het betreft onderzoeken die vooruitlopend op de inrichting van het LOG gedaan kunnen worden. Vanuit de verschillende aspecten wordt de voormalige en/of huidige situatie beschreven. Uit archeologisch onderzoek komt bijvoorbeeld naar voren dat het gebied in verleden heel nat (vengebied) was, met momenteel nog een natte plek in het midden van het gebied. En dat er een lage kans is op het aantreffen van archeologische waarden, mede door het aanwezige bodemtype en eerder uitgevoerde bodemingrepen in het gebied. Uit ander onderzoek komt naar voren dat infiltratie in de bodem bemoeilijkt wordt door de hoge grondwaterstanden in het gebied. Naast het positieve nieuws dat verwacht wordt dat deze onderzoeksresultaten geen belemmering vormen voor de toekomstige ontwikkeling van het LOG, dient er tijdens de daadwerkelijke inrichting rekening te worden gehouden met zaken. Zaken zoals het zoveel mogelijk tijdelijk bovengronds bergen van hemelwater en het vertraagd afvoeren naar het oppervlaktewater, dat in de directe omgeving aanwezig is.

Verkeersontsluiting

Vooruitlopend op de verkeerseffecten van de uiteindelijke inrichting van het LOG is ook gekeken naar de huidige verkeerssituatie, de (beleids)uitgangspunten, wensen, effecten daarvan en mogelijkheden. Daaruit volgend onderzoekt de gemeente Peel en Maas momenteel de mogelijkheden en haalbaarheid om het (sluip)verkeer via de Melkweg te ontmoedigen. En het vrachtverkeer via de Melkweg-Haambergweg te stimuleren.

 Vervolg

Zodra de inrichting van het gebied bekend is, kan definitief gekeken worden naar de mogelijke effecten en wordt doorgegaan met de verdere planontwikkeling voor het gehele plangebied (o.a. Milieu-Effect-Rapportage en bijbehorende besluitvorming). De resultaten van de verschillende onderzoeken bepalen de randvoorwaarden voor het gebied. Op die een manier krijgen milieu en leef­baarheid een evenwichtige plek in de besluitvorming. De eerste nieuwvestiger, die sinds begin dit jaar bekend is, kan met zijn planontwikkeling, op zogenaamd postzegelniveau, door.

Noot voor de redactie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Peel en Maas, Dirk Voermans, Team Communicatie, telefoon (077) 306 66 66. Panningen

 

 

 

We ontvingen het verslag van de info avond van het LOG gemaakt door Ben Driessen van  gemeente Peel en Maas. PDF file  Klik Hier

We ontvingen naar aanleiding van de infoavond van het LOG van de gemeente de volgende link voor op de website te plaatsen. Link is niet meer aanwezig

U vindt via bijgaande link (Over Peel en Maas, Plannen en Projecten, Egchel, LOG) nadere informatie over het project evenals diverse documenten.
Overleg gemeente Peel en Maas over terugkoppeling gebiedsontwikkeling Egchel;
t.n.v. het Log gebied Egchel Heide op 29 april
2010 bij café Manders.

 

 

 

 

 

De burgemeester aan het woord tijdens de informatie bijeenkomst over het LOG

 

Informatieavond Gebiedsontwikkeling Egchel op maandag 5 oktober 2009

Opening door de heer Piet Delissen, voorzitter Dorpsoverleg Egchel. De voorzitter heet iedereen van harte welkom.

Op 29 juni 2009 werd in ’t Erf een informatieavond gehouden over de ontwikkelingen in en rondom Egchel. Deze informatieavond was gekoppeld aan de jaarvergadering van het Dorpsoverleg.

Omdat destijds het aantal bezoekers niet groot was en er toch behoefte is aan informatie is op 5 oktober eenzelfde informatieavond in ’t Erf belegd door de gemeente Helden in samenwerking met het dorpsoverleg. 

De gebiedsontwikkeling Egchel:

1. Reconstructie: 
Gerard Boonekamp gaat terug in de tijd naar de aanleiding voor de ontwikkeling van Landbouwbouw Ontwikkelingsgebieden (LOG’s). De aanleiding is de reconstructiewet welke door de Provincie is uitgewerkt in het reconstructieplan en POL (herziening 2006). In het kader van de reconstructieplannen zijn drie soorten gebieden aangewezen:
Ø De extensiveringsgebieden: Een afwaartse beweging van de intensieve veehouderij (IV).
Ø De verwevingsgebieden:
Ø De zoekgebieden LOG: Hier kan nieuw vestiging plaatsvinden van IV-bedrijven onder voorwaarden.
Het doel van de zoekgebieden is om ontwikkelingsmogelijkheden te bieden voor intensieve veehouderijen die in hun huidige situatie belemmerd worden. Ruimte bieden voor bedrijven die te dicht bij de natuur liggen of die een belemmering vormen voor een ander maatschappelijke (gewenste) ontwikkeling. Voor de bestaande bedrijven als voor de nieuwvestigers wordt in het LOG de mogelijkheid geboden om te ontwikkelen op een duurzame locatie.

2. LOG Egchel, nadere begrenzing en kaderstelling: 
Op 22 december 2008 heeft de raad besloten om de gronden in het zoekgebied aan te kopen en heeft toen ook het zoekgebied nader begrensd en enkele kaders vastgesteld voor de ontwikkeling van het LOG.
D vier kaders die voor Egchel van belang zijn en die aangereikt zijn in de bewoners avonden van 25 november en 11 december 2008 zijn de volgende:
Ø Kwaliteit van woon- en leefklimaat in Egchel moet beter worden;
Ø Verplaatsers moeten knelsituaties oplossen en uit de regio Peel en Maas komen;
Ø Uitwerking van het LOG en de woningbouw in overleg met de inwoners van Egchel;
Ø Woningbouwlocatie biedt ruimte voor particulier opdrachtgeverschap (zelfsturing).

Op 16 juli 2009 heeft de raad besloten om nogmaals het LOG verder in te perken om zo de volledige sturing bij de gemeente te houden, zodat de gemeente ook aan de gestelde kaders invulling kan geven.

3. Vervolgstappen:
 Ben Driessen heeft aan wat de vervolgstappen zijn: De gemeenteraad zal op 2 november as een besluit nemen over de nadere begrenzing van het LOG Egchel , voortbouwend op het besluit van 16 juli 2009. Daarnaast zal de raad een besluit nemen ten aanzien van de vaststelling van de exploitatieopzetten van de gebiedsontwikkeling Egchel. Na de besluiten van de gemeenteraad kan, indien de raad positief besluit, verder invulling worden gegeven aan het opstellen van een gebiedsvisie. Inmiddels zijn hiervoor de voorbereidingen getroffen (uitzetten en beoordelen van offertes). Begin 2010 wordt gestart met het opstellen van een inrichtingsplan. Indien er overeenstemming wordt bereikt met de ondernemers aan de rand van de kern van Egchel, kunnen deze middels een projectbesluit zich vestigen in het LOG. De realisatie van het LOG staat gepland voor de jaren 2010 tot en met 2013.

 Vraag: De koppeling van het LOG en de woningbouw op het perceel Willems is dat een voorwaarde van de Provincie? Hoe is het met de woningbouw als het LOG niet doorgaat?

Antw.: De koppeling is een voorwaarde van de Provincie, gaat het LOG niet door kan er in Egchel alleen binnen de contouren gebouwd worden. We hebben het dan over het invullen van een aantal inbreidingslocaties van beperkte omvang.

Vraag: Als de 2 Egchelse bedrijven niet naar het LOG gaan en er wel andere bedrijven naar het LOG gaan is dan woningbouw op locatie Willems nog mogelijk?

Antw.: Als de verplaatsing van de 2 bedrijven niet doorgaat wordt dit eerst aan de gemeenteraad voorgelegd. Deze zal daarop een vervolg geven. Tijdens de onderhandelingen blijkt dat beide partijen hun best doen om tot overeenstemming te kunnen komen. Het gebied Willems ligt buiten de contouren, als het LOG er niet komt gaat de woningbouw niet door.

Vraag: De bedrijven aan de kernrand hebben al plannen om uit te breiden, ook de bedrijven buiten het oranjegebied hebben plannen om uit te breiden, is er wel ruimte in het LOG wat is de strategie?

Antw.: De bedrijven dicht bij de kern hebben een geurcirkel tot in de kern, wanneer zij willen uitbreiden zullen ze moeten investeren in technieken waardoor de belasting voor de omwonende niet slechter wordt. Wanneer deze bedrijven niet verplaatsen heeft dat via het cumulatieprincipe effect op de mogelijkheden van bedrijven die verder van het dorp liggen.

Vraag: In de eerste bijeenkomst nov 2008 was de wethouder aanwezig en in dec 2008 bijna het voltallige college en nu is er geen bestuurder?

Antw.: Op 5 okt is er ook een gemeenteraadvergadering, en andere datums waren ook geen optie door de drukke agenda’s. Overigens zijn er wel enkele gemeenteraadsleden in de zaal. De inhoud van deze avond is overigens gelijk aan de avond van 29 juni met als toevoeging het genomen raadsbesluit van 16 juli.

Vraag: In hoeverre passen de maximaal zes nieuw te vestigen bedrijven op de 24 ha? Is hier ook een verhouding in?

Antw.: Gangbare bouwkavels in het buitengebied zijn nu tussen 1 en 2,5 ha, waarbij 2,5 ha vrij grote bouwkavels zijn. In het LOG kunnen de bedrijven beschikken over een grotere bouwkavel.

Vraag: Zijn er door de ontwikkeling van het LOG beperkingen voor de omliggende bedrijven?

Antw.: Nee, bestaande rechten worden gerespecteerd. Bij nieuwe ontwikkelingen zal opnieuw een monitoring plaatsvinden waardoor het cumulatieve plafond bewaakt wordt.

Vraag: Wat zijn de mogelijkheden tot inspraak?

Antw.: Conform afspraak met het dorp worden de bewoners en de ondernemers betrokken bij de planontwikkeling via een vertegenwoordiging in een werkgroep. Het dorpsoverleg roept mensen op kenbaar te maken als men hierin zitting wil nemen.. 

Vraag: Verplaatsing van de 2 bedrijven op welke termijn kan dat plaatsvinden?

Antw.: Dit ligt bij de ondernemers en ook bij de raad. 

Vraag: Zijn alle scenario’s wel bekeken?

Antw.: Er is vooronderzoek gedaan. Als gemeente hebben we mede op basis van deze resultaten berekeningen opgesteld met kengetallen. Dit geeft inzicht in de bandbreedtes die er zijn . Ook moeten we voor wijziging van het bestemmingsplan een MER-procedure volgen hierin worden ook meerdere scenario’s bekeken.

Vraag: Was het verstandig om eerst de grond te kopen om vervolgens met de mogelijke verplaatsers te gaan onderhandelen?

Antw.: Willen we met een ondernemer een overeenkomst sluiten dan moet je ook iets te bieden hebben. We hebben in deze de goede volgorde genomen. 

SLUITING
De avondvoorzitter de heer Piet Delissen sluit de informatiebijeenkomst met dank aan de sprekers en de inbreng vanuit de zaal.

 

 

“We houden Egchel op voorsprong”

(door wethouder Peter Fleuren)

In december 2008 stond het dorp Egchel samen met het gemeentebestuur voor de keuze met wat er zou kunnen gebeuren m.b.t. de ontwikkelingen van intensieve veehouderij; aan de rand van het dorp. Een keuze was niets doen en kijken wat er zich ontwikkelt. Dan waren de stallen aan de Roggelseweg zeker gebouwd. Agrariërs nabij het dorp zouden gewoon gebruik kun­nen maken van de bestaande rechten om hun bedrijf uit te breiden. Voor het gemeentebestuur zou dit de gemakkelijkste weg zijn geweest, maar daar­voor zijn zij niet gekozen.

Een andere keuze was actie ondernemen en te kijken naar de mogelijkheden om agrarische bedrijven die dicht bij het dorp liggen daar niet te laten bouwen of uitbreiden en te verplaat­sen. Hiervoor hebben we gekozen. De eerste actie daarvoor is al genomen. Aan de Roggelseweg worden geen stallen gebouwd.

.
Daardoor kan Egchel in de toekomst verder uitbreiden met woningen. Daarmee staat Egchel al op voorsprong in vergelijking met de eerste keuze om de zaken maar op zijn beloop te laten. Als we het LOG (land­bouwontwikkelingsgebied) Egchelse Heide realiseren is verplaatsing van twee andere bedrijven mogelijk. Dan blijft Egchel op voorsprong. In december 2008 hebben we voor het LOG een eerste grens getrokken m.b.t. de afstand tot de bebouwde kom van het dorp. Nu heeft de gemeenteraad in juli op voorstel van het college een officieel besluit genomen om het LOG nader te begrenzen tot het gebied waar de gemeente eigendom heeft. Dit om nog meer zekerheid te hebben dat er daar niet zo maar vestigingen van elders kunnen komen, zonder dat bedrijven uit Egchel de kans hebben te verplaatsen. Wie daar in de gemeenteraad tegen is accepteert het risico dat Egchel de voorsprong verliest. Want de gemeente kan nu niet alleen vergunningaanvragen proberen te weigeren, als Egchel er niet beter van wordt dan verkopen we de grond gewoon niet. Het college en de meerderheid van de raad heeft met dit besluit tot de inper­king van de grenzen van het LOG de voorsprong van Egchel nog veiliger gesteld. Het overleg met agrarische ondernemers nabij het dorp over ver­plaatsing verloopt in een positieve sfeer.

Er zijn grote belangen mee gemoeid. Voor de ondernemers is het een grote stap en de gemeente moet het terug kunnen verdienen. Afhankelijk van de haalbaarheid zal het LOG worden ingevuld. Er zijn diverse scenario’s van ontwikkelingen mogelijk. Egchel staat met de reeds genomen actie nu al op voorsprong. Dit moeten we samen vast houden. Het uitgangspunt is en blijft dat Egchel er beter van wordt.

 

Verslag informatieavond gemeente Helden van 25 november 2008

De avond is in twee gedeeltes opgesplitst:
Ontwikkeling van de woningbouw in Egchel-Hook.
De ontwikkelingen in het buitengebied van Egchel.

Inleiding door Piet Delissen, voorzitter Dorpsoverleg:

Voor de pauze zullen de ontwikkelingen op korte termijn besproken worden, namelijk de woningbouw, de ontwikkeling hiervan en de start van het bouwen in Egchel-Hook.

Na de pauze komt het landbouwontwikkelingsgebied aan de orde en hoe dit ingevuld gaat worden.

Peter Fleuren, wethouder:
Voor de pauze is er een powerpointpresentatie over hoe de woningen er uit komen te zien en waar ze liggen in Egchel-Hook.

Na de pauze komt het verplaatsen van landbouwbedrijven dicht bij de kern richting Egchel-Heide aan bod. De nertsenfarm wordt niet uitgebreid, omdat dit al volledig benut is. Men moet vooral denken aan varkenshouderijen, eventueel kippenhouderijen.

Het uitgangspunt is: Egchel moet er beter op worden.

Ontwikkeling van de woningbouw in Egchel-Hook.

Presentatie door Hans Maessen, projectleider Omgevingsontwikkeling gemeente Helden.

Fase 2 van Egchel-Hook is inmiddels bouwrijp. Hier zijn 56 woningen gepland:
– Mulleners Vastgoed: 26 woningen
– Jale Advies Beheer BV: 6 woningen
– Janssen Bouw Helden: 5 woningen
– 6 Starters (CPO): 6 woningen
– Kavels Vestjens: 4 woningen
– Vrij uitgeefbare kavels gemeente Helden: 9 woningen in fase 2

Fase 3: Het vaststellen van het inrichtingsplan voor fase 3 van Egchel-Hook zal volgend jaar plaats vinden.

Voor de kavels van gemeente Helden staat de loting in januari 2009 gepland voor mensen die hiervoor ingeschreven staan. Zij worden op de hoogte gebracht via mailing en advertentie.

Ruimte voor ruimte: er zijn 2 woningen gepland op locatie Aarts (Gielenhofweg) en 5 op locatie Gielenhofweg. Hier is er al één van verkocht.

Presentatie woningbouw

Jale Advies Beheer BV

Aan de Muldersweg worden 6 compacte woningen gebouwd voor mensen die kleiner willen wonen (patiowoningen). Alle voorzieningen zijn op de begane grond. Op de bovenverdieping is ruimte voor een extra slaapkamer. De woningen kunnen nu al ter plekke bekeken worden. De oplevering is eind eerste kwartaal 2009 gepland.

Mulleners Vastgoed

Mulleners Vastgoed heeft 26 woningen gepland, waarvoor deze week de bouwvergunning wordt afgegeven.
Soort woningen en prijs:
7 vrijstaande woningen met 4 slaapkamers, prijs vanaf € 327.000,–.
5 comfortwoningen (2-onder-1 kap), prijs vanaf € 249.000,–.
4 halfvrijstaande woningen met op de 1e verdieping 3 slaapkamers en een zolder, prijs vanaf € 239.000,–.
10 comfortwoningen (patiowoningen): 0-treden woning (voorzieningen op begane grond), prijs vanaf € 237.000,–.

Men kan documentatie over deze woningen opvragen op www.mullenersvastgoed.nl.

Janssen Bouw Helden

5 ruim opgezette woningen waarvan 3 vrijstaand en 2 halfvrijstaand.

Informatie over deze woningen is te vinden op www.aelmans.com of www.funda.nl.

De starterswoningen: de toekomstige bewoners hebben zich verenigd (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap): ze gaan zelf naar een architect en geven de opdracht. Om dit soort initiatieven te stimuleren is er een extra subsidie door de provincie verstrekt; vooral voor de kosten in het voortraject.

Vragen vanuit publiek:

V: Het door de bewoners van de Hoekerstraat aangelegde afwateringskanaaltje naar de Jacobusstraat is gedeeltelijk gedicht vanwege het plan Egchel-Hook. Hoe zit het nu met het afvoeren van overtollig water?

A: Gemeente Helden zal dit bekijken en zoeken naar een oplossing.

V: Hoe zit het met seniorenhuurwoningen?
A: Huurwoningen komen in fase 3 aan bod. Begin volgend jaar wordt fase 3 definitief ingevuld. Fase 3 is van gemeente Helden: er is een grote kans dat hier huurwoningen gepland zullen worden.

V: Wanneer wordt het waterbassin (retentiebekken) aangepast? Het water blijft er lang in staan; dit is gevaarlijk voor kinderen en kan in de toekomst ongedierte aantrekken.
A: Het waterbassin zal worden opgehoogd, zodat het water snel weg kan. Er zullen in Egchel-Hook geen nieuwe bekkens bijkomen; het overtollig water zal in de toekomst rechtstreeks naar een ander gebied afgevoerd worden. Ook het huidige waterbekken zal verdwijnen.

V: Bij het waterbekken in Egchel-Hook is er sprake van slecht onderhoud.
A: Dit zal morgen (26 november) opgepakt worden. Er is niets aan dit waterbekken gedaan in verband met de toekomstige plannen voor Egchel-Hook. De bedoeling is om dit dan totaal aan te pakken.
De wethouder zegt toe dat er morgen naar gekeken wordt en dat er iets aan gedaan zal worden.

Aan de afwatering van Egchel-Hook zal na de pauze aandacht geschonken worden.

De ontwikkelingen in het buitengebied van Egchel.

Inleiding Piet Delissen:
Dorpsoverleg Egchel is pas vrij recent geïnformeerd over de ontwikkeling van het buitengebied. Op maandag 11 december is een delegatie van het Dorpsoverleg naar de commissievergadering van gemeente Helden geweest op uitnodiging van deze commissie.
De plannen zijn in de commissie Ruimtelijke Ordening van het Dorpsoverleg besproken en men staat er in principe positief tegenover maar wel met kritische kanttekeningen.

Wethouder Peter Fleuren:
De doelstelling van de gebiedsontwikkeling is dat Egchel er beter van moet worden, zowel wat betreft wonen, werken en leven.

Presentatie door Armand Gerrits, Afdeling Omgevingsontwikkeling.

Het plan voor gebiedsontwikkeling Egchel is gericht op 2015-2021.
*Wonen: Gemeente Helden wil zelf een grote woningbouwlocatie verwerven, zodat de gemeente dan zelf druk op de woningbouw kan uitoefenen.
*Leven: Voor Egchel zowel de school als het verenigingsleven behouden.
*Werken: veebedrijven hebben weinig tot geen uitbreidingsmogelijkheden; zij aarden beter op een duurzame plek dan op een plek met beperkingen.

Landbouwontwikkelingsgebied (LOG).

De gemeente is bezig met gronden te verwerven op Egchel-Heide. Er wordt een klein gebied van het totale LOG door de gemeente aangekocht. Hierop komen maximaal 6 “gewone” bedrijven en zeker géén megabedrijven. Op de eerste plaats kunnen zich hier bedrijven vestigen die nu knelpunten vormen in Egchel. Aansluitend alleen bedrijven uit de regio Peel en Maas.
Vóór de aanleg zal er rekening worden gehouden met verkeer, geur, groen, lucht landschap en duurzaamheid. Er zal ook zeker rekening gehouden moeten worden met de waterproblematiek van de kern Egchel; bijv. om dit water terug te brengen naar vroeger gelegen vennen.
Ook zullen er gelijktijdig landschappelijke aanpassingen plaatsvinden voor buitenrecreatie zoals wandelen..

Nu aan de orde:
Aankoop van gronden voor het LOG (24 ha). Daarna volgt de uitwerking en de inrichting van het LOG in overleg met de Egchelse inwoners.
Tevens is er een optie voor aankoop van grond genomen voor woningbouw op het gebied tussen Linskesweg, Gielenhofweg, Roggelseweg en Jacobusstraat. De beslissing tot definitieve aankoop zal eind 2009 genomen worden in overleg met de Egchelse inwoners.
Tussen het LOG en de kern Egchel zal een gebied gecreëerd worden voor water, recreatie en groen.
Bij de invulling van het LOG staat de kwaliteit van de kern Egchel voorop.
Dit alles moet nog door de gemeenteraad en het college goedgekeurd worden.

Het LOG zal worden aangepakt als een klein bedrijvengebied. De gemeente beslist en bepaalt wat er komt en onder welke voorwaarden. De bedrijven die er zullen komen zijn gezinsbedrijven.
De gemeente koopt de grond aan: de voorwaarden voor invulling zullen samen met het Dorpsoverleg en de Egchelse inwoners bepaald worden.

Opmerking wethouder Fleuren: Als mensen die in het buitengebied wonen specifieke vragen hebben, dan hiervoor de gemeente benaderen.

Opmerkingen vanuit het Dorpsoverleg:
– invulling LOG: de gemeente moet duidelijk aangeven hoe groot nu en in de toekomst de afstand is tot de kern Egchel;
– Er behoort een robuuste groene zone te komen tussen de kern Egchel en het LOG;
– Alleen gezinsbedrijven in het LOG;
– De verkeersveiligheid van het gebied moet gegarandeerd worden;
– Er zal een goed overleg met de betrokkenen moeten plaatsvinden;
– Tegelijkertijd met de inrichting van het gebied rekening houden met de waterproblematiek van de kern Egchel (zodat tevens ook rekening gehouden kan worden met de aanleg van het voetgangerspad op de Jacobusstraat).

Vragen vanuit publiek:

V: Het probleem van het water moet nu eigenlijk al tijdelijk worden opgelost. Hoe gaat de gemeente dit aanpakken?
A: Er wordt een stuwtje gemaakt richting de Jacobusstraat in de Egchel-Hookerbeek. Dit gebeurt met goedkeuring van het waterschap.

V: De bewoners van de Jacobusstraat willen duidelijkheid over:
*Er is een mondelinge overeenkomst dat de bomen aan de achterkant van de Jacobusstraat aan de aanwonenden worden overgedragen;
*Het stuwtje is slechts een tijdelijke oplossing;
*Voetgangerspad.
A: Er kan hier een gebiedsafspraak over gemaakt worden: de beek overkluizen, hierover het voetgangerspad met een duidelijke afscheiding tussen de weg en het voetgangerspad.

V: Waarom wordt het nieuwe woongebied niet aan de overkant van de Jacobusstraat gepland; dan kun je een echte kern vormen met de school en de kerk in het midden.
A: De provincie heeft strikte grenzen aan kernen gesteld. Van de provincie is toestemming verkregen om aan de Gielenhofweg (tussen Linskesweg en Roggelseweg) te bouwen, aangezien hier ook al woningen liggen.
In de afweging over de woningbouw zal meegenomen worden of er aan de overkant van de Jacobusstraat gebouwd kan en mag worden.

V: Er gaan 3 Egchelse bedrijven naar het LOG; dus blijft er nog ruimte over voor 7 extra bedrijven die hier naar toe kunnen.
A: Er komen maximaal 6 bedrijven en indien nodig minder. Indien 7 bedrijven belangstelling hebben om zich hier te vestigen, dan kunnen ze hier niet allemaal terecht.
De procedure voor de ontwikkeling van dit gebied wordt komend voorjaar in werking gesteld.

V: De gemeente stelt voorwaarden aan het LOG; komt er dan ook een verbod op de bouw van windmolens?
A: Op dit gebied komen géén windmolens; een biovergistingscentrale is wel een mogelijkheid.

V: Waarom kan het LOG niet richting de Schorf?
A: Een LOG mag alleen in een door de provincie aangewezen gebied; dit is in de Reconstructiewet vastgesteld en door de gemeente niet te wijzigen.

V: Waarom zijn er geen andere gebieden aangewezen voor het LOG (bijv. de Schorf)?
A: Dit staat in de motivatie van de provincie; de gemeente heeft de Schorf aangedragen als zoekgebied maar de provincie heeft dit niet opgenomen.

V: Is er een beperking op het aantal dieren per bedrijf?
A: Er is besloten dat er per bedrijf ongeveer 500 zeugen en 4000 varkens zullen zijn. Als blijkt dat er te veel dieren in het gebied komen, dan komen er minder bedrijven.

V: Zijn er al concrete plannen voor en gronden verworven voor de afwatering, het LOG, de recreatie en de groene strook?
A: Er zijn nog geen gronden verworven; Aan de plannen wordt gewerkt om te kijken waar en hoe dit het beste aangepakt kan worden.

V: Zijn de aankopen al in een vergevorderde staat?
A: Er is een optie genomen voor 1 jaar, maar er heeft nog geen aankoop plaats gevonden.

V: Waarom wordt het ontwikkelen van woningbouw aan de overkant van de Jacobusstraat niet bekeken?
A: Wethouder Fleuren zegt toe de argumenten op een rij te zetten waarom niet.
Uiteindelijk beslist de gemeente waar uitbreiding komt. De gemeente heeft nu de mogelijkheid om gronden te verwerven voor zowel woningbouw als het LOG.

Het plan voor het LOG is doorgerekend met 6 nieuwe bedrijven.
De kwaliteit van de woonomgeving Egchel blijft gewaarborgd; mocht dit toch niet zo zijn dan zijn er voldoende mogelijkheden (bijv. innovatie) om dit toch te realiseren.
Indien nodig dan komen er minder bedrijven.

NB: voor persoonlijke vragen of situaties kunt u contact opnemen met de betreffende ambtenaren:
Egchel-Hook: Hans Maessen
Gebiedsontwikkeling/LOG: Armand Gerrits
Afdeling Omgevingsontwikkeling
Tel.: 077-3066671

Piet Delissen bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng.

Marianne Brummans,
Notuliste.

Overleg gemeente Peel en Maas over terugkoppeling gebiedsontwikkeling Egchel;
t.n.v. het Log gebied Egchel Heide op 29 april
2010 bij café Manders.

Op dinsdagavond 25 november is door de gemeente uitleg gegeven over de toekomstige ontwikkelingen in Egchel.Het was een zeer druk bezochte informatie avond; bijna 200 personen waren aanwezig.

Op het laatst ging de discussie over woningbouw aan de andere zijde van de Jacobusstraat; anderzijds waarom het Landbouw ontwikkelings gebied, niet op de Schorf geplaats kon worden.

Bericht in de krant:     Link is niet meer aanwezig

Video op HeldenTV :    Link is niet meer aanwezig

Egchel-Hook
In het plan Egchel-Hook worden in een aantal jaren ruim 100 woningen gebouwd. De realisatie vindt gefaseerd plaats. In het plan is rekening gehouden met duurzaam waterbeheer, verkeerskundige aspecten in het kader van duurzaam veilig, woningbouw met een flexibiliteit om optimaal aan te sluiten op de woningbehoefte van dat moment en met de meest recente financiële en ruimtelijke inzichten.
 Het plangebied kent drie deelgebieden, te weten:
· het gebied Kersten/Vossen/Vestjens aan de hoek Gielenhofweg / Hoekerstraat,
· het gebied Hilkens Hoekerstraat / Hilkens Muldersweg
· de verbinding van het eerste gebied naar het tweede gebied.
 De gefaseerde inrichting is ook de wens die vanuit de gemeenschap Egchel komt. M.b.t. leefbaarheid is van belang dat er woningen bij komen. De noodzaak voor het garanderen van de levensvatbaarheid van o.a. de basisschool en het verenigingsleven.
 In het plan Egchel-Hook is in 2005 gestart met de 1e fase. De oplevering van de 15 starterswoningen en eerste 17 woningen in de 1e fase heeft in 2006 plaatsgevonden samen met opening van de wethouder Tielenstraat.

In oktober 2008 is het bouwrijp maken van de 2e fase van start gegaan. In deze fase wordt invulling gegeven aan het gebied Hilkens – Muldersweg / Hilkens – Hoekerstraat en het gebied aan de noordzijde van de verbindingsweg van het eerste gebied naar het tweede gebied. Tevens wordt de ontwikkeling van woningbouw aan de Gielenhofweg (locatie Vestjens) mogelijk.

Informatieavond:
Samen met het Dorpsoverleg Egchel organiseert gemeente Helden een informatieavond over de ontwikkelingen in en om Egchel. De informatieavond is gepland op 25 november 2008 in gemeenschapshuis ’t Erf te Egchel. Het programma wordt samen met het dorpsoverleg opgesteld.

Het Informatie boekje over de Verenigingen en Stichtingen van Egchel is gedrukt.
Voor het boekje te downloaden PDF File Klik Hier

 

 

 

de 1000ste Inwoner van Egchel.

Bezoek burgemeester en wethouders aan Egchel

De voorzitter van het Dorpsoverleg Piet Delissen bij de opening

De burgemeester

De wethouder over de bouwactiviteiten

De wethouder over veiligheid

Goede betrekkingen met Egchelse mensen.

Slotwoord

Tijdens het bezoek van de burgemeester op 14 juni ging de voorzitter van het Dorpsoverleg in op een aantal actiepunten die belangrijk zijn voor Egchel; zo noemde hij:
De woningbouw; die gerealiseerd gaat worden. De verbouwing van het gemeenschapshuis. De gevaarlijke situatie voor de voetgangers. De instandhouding van de kermis in Egchel. Bij deze zaken is de hulp van de gemeente noodzakelijk.

 

 

 

 

Structuurplan

Het structuurplan van gemeente Helden over Egchel (zie onder dit verslag. Hier kunt U ook het gehele structuurplan inkijken. J.Sch)
Tussen de Karissendijk en Huiskensweg wil de provincie intensieve veehouderij. Egchel moet er voor zorgen dat dat goed gebeurd, bijvoorbeeld door groenstroken en de bedrijven landelijk in te passen.
In de structuurvisie wordt wel rekening gehouden met de mogelijkheid om op de Gielenhofweg te bouwen.
Het hele structuurplan is terug te vinden op de website van gemeente Helden.

Structuurplan Egchel

Op de bijeenkomst van het Dorps Overleg Egchel werd o.a. gesproken over het Structuurplan voor de gemeente Helden. Van Egchel in het bijzonder.
Het gehele structuurplan kunt U als U hier klikt lezen (PDF file). De structuurplan poster kunt U als U hier klikt zien (PDF file).
Wat in dit verslag staat over Egchel kunt U hieronder lezen.

Beleidskeuzen

• De linten die de kern omsluiten moeten verder ontwikkeld worden als herken­bare dragers door duidelilke Iaanbeplantingen en te sturen op de beeldkwaliteit van de panden.
• De inrichting van de openbare ruimte moet worden verbeterd. Opgave daarbij is de inrichting dorps en informeel te houden.
• Binnen deze Iinten kan daarnaast “op maat” verdicht worden met respect voor de kwaliteit van deze linten.
• De overgangen tussen het omliggende Iandschap en de kern verdienen verbe­terd te worden.
• Behouden van de bestaande ruimtelijke identiteit van Egchel als zelfstandige kern ten opzichte van Panningen.
• Indien op lange termijn noodzakelijk, kan Egchel in zuid – oostelijke richting groeien.
• Het versterken van het hart van het dorp is gewenst.

Toelichting

Egchel is een fraaie landelijke kern. De linten worden over het algemeen geken­merkt door losliggende panden met een gevarieerde architectuur. Het geheel doet ‘dorps’ aan. De inrichting van de openbare ruimte is echter “versleten”. Bij een her­inrichting is het behouden van het informele karakter cruciaal. Bijvoorbeeld het gebruiken van “open bermen” (halfverhard) passen goed in het beeld. Daarnaast is op enkele plaatsen behoefte aan trottoirs. De hoofdlinten zouden aanmerkelijk in kracht kunnen winnen door overtuigende bomen in het profiel aan te planten. Aan de linten moet ook meer aandacht geschonken worden aan de van de bebouwing. Nieuwe bebouwing moet passen bij het beeld van een kleine landelijke kern, zonder dat direct historiserend gebouwd moet worden.

Egchel beschikt over slechts beperkte voorzieningen. Het behoud hiervan staat voorop. Waar kansen liggen de voorzieningen meer bijeen te brengen moet die kans gegrepen worden zodat er gevoelsmatig meer een “hart” van het dorp ont­staat.
 Egchel ligt op de overgang van de bouwlanden naar de jonge ontginningen. De open relatie met de jonge ontginning is een geweldige kwaliteit. De overgang tus­sen de oude bouwlanden en de jonge ontginningen zou door laanbeplanting nog versterkt kunnen worden. Uitbreiding van de kern in de richting van het open land­schap is in ieder geval niet aan de orde. In de planperiode zijn nieuwe uitleglocaties voor Egchel niet meer noodzakeIijk. Mocht op lange termjjn uitbreiding noodzake­lijk zijn, dan ligt de zuid oostelijke richting het meest voor de hand (tussen de huidi­ge kern en de Roggelseweg). Bij ontwikkeling van dit gebied zal vanuit ruimteIijk oogpunt (en natuurIijk ook vanwege wegverkeerslawaai) afstand aangehouden moeten worden ten opzichte van de Roggelseweg. De kern Egchel moet “los” blijyen liggen. 
De kassen tussen en Egchel en Panningen worden, in ruimtelijk opzicht, gezien als een buffer tussen beide kernen. Ze horen bjj de gemeenschap van Egchel. Verder oprukken van het glas is vanuit milieu-oogpunt niet mogelijk en bovendien vanuit ruimtelijjk oogpunt ongewenst. Tussen de woningen in de kern en de glastuinbouw­bedrijven is een gepaste afstand gewenst, deze overgang zou bijvoorkeur groen worden ingericht.

 

ytics -->